Liquids and Lights
3.2.-27.2.2022

Helsinki Contemporary has the pleasure of presenting a second solo show of John Kørner in the gallery. In 2018 Kørner had two simultaneous solos shows in Finland, one at Helsinki Contemporary and the other at EMMA – Espoo Museum of Modern Art. Now the artist returns to Helsinki with a new series of timely paintings.

John Kørner is one of the leading figures on the Danish contemporary art scene. Current political and social questions and especially the notion of the ‘problem’ is central for his work. ‘Problems’ represent the inconvenient and the difficult and they are not just something that happens to us, but something that we have a hand in. Kørner has materialised ’problems’ as a series of egg-shaped sculptures, and they are also reoccurring in his paintings. He approaches both public matters and everyday observations with the same intensity and always serves the viewer with a new notion on phenomena we all can relate to.

In his February show at Helsinki Contemporary Kørner will focus on a series of new paintings in which he has explored light and liquid elements. Kørner finds it intriguing that light and water behave equally in openings, and bend if they have the opportunity. In the new paintings he explores water especially in its frozen in-between form, as ice and glaciers to liquid and back again. Change, the transformation of an element is at the core of his studies. The paintings of glaciers are not all white, as one could assume, but bright and colourful. What in reality would be cold as ice, is in Kørner’s hands burning red. The vistas and views in the paintings look like a fantasy but still seem to be from our world. They seem to speak simultaneously of the ice age and climate crisis: glaciers formed over thousands of years are now being melted away by human action.

The visual trigger for the new works has been a series of photos of glaciers in South of Greenland in the 1980s, with pale blue and greyish colours. In reality ice contains the whole colour spectrum, we human only see it in certain lights. This colourful range is what the artist has explored in the new works.

In Kørner’s works beauty and making a statement meet organically. The perception of art, the collective aesthetic experience, and the potential of painting to communicate are at the centre of Kørner’s oeuvre. On one hand the paintings are open and optimistic and on the other they pose us with burning societal questions.

The exhibition for Helsinki Contemporary continues and extends his journey into and within painting and, along with that, also the painting’s physical and mental dimensions. The journey or route taken is visible on the works’ picture surface, in the abstract forms, the brushstrokes and their orientation.


John Kørner (b. 1967, Aarhus) lives and works in Copenhagen. He studied at the Royal Danish Academy of Fine Arts and has participated in exhibitions since the mid-1990s, e.g. at: MOCAD – Museum of Contemporary Art, Detroit; Kunsten Museum of Modern Art, Aalborg; Kunsthal Charlottenborg and Galleri Bo Bjerggaard, Copenhagen; Victoria Miro Gallery, London; Museum Belvédère, The Netherlands; ARoS Aarhus Kunstmuseum in Aarhus, Denmark; Moderna Museet, Stockholm; and Art Basel, Switzerland. He is a recipient of the prestigious Carnegie Art Award – third prize in 2008 and a scholarship in 2000. Kørner’s works are represented in collections including the ARoS Aarhus Art Museum, Arken Museum of Modern Art, National Gallery of Denmark, Tate Gallery and The Saatchi Collection. His most recent solo exhibitions in Finland were at Helsinki Contemporary, Helsinki (2018) and EMMA – Espoo Museum of Modern Art, Espoo (2018).

 

Helsinki Contemporarylla on tänä vuonna ilo avata John Kørnerin toinen yksityisnäyttely. Vuonna 2018 Kørnerillä oli Suomessa kaksi samanaikaista yksityisnäyttelyä, toinen Helsinki Contemporarylla ja toinen Espoon modernin taiteen museo EMMAssa. Nyt Kørner palaa taas Helsinkiin mukanaan uusi sarja ajankohtaisia maalauksia.

John Kørner on Tanskan nykytaiteen johtavia hahmoja. Ajankohtaiset poliittiset ja yhteiskunnalliset kysymykset ja erityisesti ongelman käsite ovat keskeisiä hänen työskentelyssään. Ongelmat edustavat epämukavuutta ja vaikeaa; ne eivät vain tapahdu meille, vaan meillä on niissä oma osuutemme. Kørner on aineellistanut ongelmat: sarja munanmuotoisia veistoksia esiintyy myös hänen maalauksissaan. Taiteilija lähestyy julkisia, kaikille yhteisiä kysymyksiä sekä täysin arkisia havaintoja samanlaisella intensiteetillä ja tarjoilee katsojalle aina uusia mielikuvia ilmiöistä, jotka koskettavat meitä kaikkia.

Helmikuussa avautuvassa näyttelyssä Kørneriltä on esillä sarja uusia maalauksia, jotka tutkivat valon ja nesteen olomuotoja. Kørnerin mielestä on kiehtovaa, että vesi käyttäytyy samoin kuin valo, joka etsii uusia reittejä ja taittuu rajapinnoilla. Uusissa maalauksissaan Kørner tutkii vettä erityisesti sen jähmeässä olomuodossa, muutostilassa jäästä ja jäävirroista nesteeksi ja päinvastoin. Muutos, aineen muuttuminen on Kørnerin keskeinen tutkimuskohde. Hänen maalauksissaan jäätiköt ja jäävirrat eivät ole täysin valkoisia – niin kuin katsoja saattaisi olettaa – vaan kirkkaita ja värikkäitä. Se mikä todellisuudessa on kylmää kuin jää, on Kørnerin käsissä tulipunaista. Maalausten näkymät ja maisemat vaikuttavat mielikuvituksen tuotteilta mutta näyttävät silti kuvaavan reaalimaailmaa. Ne tuntuvat puhuvan sekä jääkaudesta että ilmastonmuutoksesta: vuosituhansien aikana muodostuneet jäätiköt sulavat nyt ihmisen toimien seurauksena.

Uusien teosten visuaalinen innoittaja on ollut 1980-luvun eteläisen Grönlannin jäätiköitä kuvaava valokuvasarja, jonka värimaailma on vaaleansininen ja harmahtava. Todellisuudessa jäässä on kaikki sateenkaaren värit, mutta ihmissilmä näkee ne vain tietyssä valaistuksessa. Tätä värikirjoa Kørner on tutkinut uusissa teoksissaan.

Kørnerin töissä kauneus ja kannan ottaminen kohtaavat luontevasti. Taiteen havainnointi, kollektiivinen esteettinen elämys ja maalaustaiteen kyky viestiä ovat Kørnerin tuotannon keskiössä. Hänen maalauksensa ovat yhtäältä avoimia ja optimistisia; toisaalta ne tuovat eteemme polttavia yhteiskunnallisia kysymyksiä.

Helsinki Contemporaryn näyttely jatkaa ja laajentaa Kørnerin tutkimusmatkaa maalaustaiteeseen ja sen fyysisiin ja mielensisäisiin ulottuvuuksiin. Matka ja reitti näyttäytyvät töiden pinnoilla, niiden abstrakteissa muodoissa, siveltimenvedoissa ja teosten orientaatiossa.

Kööpenhaminassa asuva ja työskentelevä John Kørner (s. 1967, Aarhus) on opiskellut Det Kongelige Akademissa, ja hänen teoksiaan on nähty 1990-luvun puolivälistä lähtien mm. Detroitin nykytaiteen museossa (MOCAD), Aalborgin Kunsten Museum of Modern Art:ssa, Kööpenhaminan Kunsthal Charlottenborgissa ja Galleri Bo Bjerggaardissa, Lontoon Victoria Miro Galleryssa sekä Tukholman Moderna Museetissa. Myös Museum Belvédère Hollannin Heerenveen-Oranjewoudissa, ARoS-taidemuseo Tanskan Aarhusissa ja Art Basel Sveitsissä ovat esitelleet Kørnerin töitä. Kørner on palkittu arvostetun Carnegie Art Awardin kolmannella sijalla vuonna 2008 ja stipendillä vuonna 2000. Hänen teoksiaan löytyy mm. Aarhusin ARoS-taidemuseon, tanskalaisen Arkenin nykytaiteen museon, Tanskan kansallisgallerian sekä Saatchin ja Tate Galleryn kokoelmista. Suomessa Kørnerin yksityisnäyttelyt on viimeksi nähty vuonna 2018 Espoon modernin taiteen museo EMMAssa ja Helsinki Contemporarylla.

 

 

Helsinki Contemporary har nöjet att för andra gången presentera en soloutställning med John Kørner på galleriet. 2018 hade Kørner två samtidiga soloutställningar i Finland, den ena på Helsinki Contemporary och den andra på EMMA Esbo moderna konstmuseum. Nu återkommer konstnären till Helsingfors med en ny serie tidsenliga målningar.

John Kørner är en av de ledande gestalterna inom den samtida danska konstvärlden. Aktuella politiska och sociala frågor och särskilt begreppet “problem” utgör det centrala i hans konst. “Problemen” står för det som är obekvämt och svårt, och det är inte bara något som vi råkar ut för, utan det är något som vi aktivt medverkar till. Kørner har gestaltat “problemen” som en serie äggformade skulpturer och dessa former återkommer även i hans målningar. Han närmar sig både allmänna ämnen och vardagliga iakttagelser med samma intensitet, och förser betraktaren med ett nytt begrepp för fenomen som vi alla kan relatera till.

I Kørners februariutställning på Helsinki Contemporary ligger fokus på en serie målningar i vilka han har utforskat ljus och flytande element. Kørner tycker det är intressent att ljus och vatten beter sig lika i öppningar, de böjer sig då det finns en möjlighet till det. I de nya målningarna utforskar Kørner vattnet, i synnerhet i dess frusna mellanformer, som is och glaciärer och tillbaka igen. Förändring, transformationen av ett element utgör kärnan i hans studier. Glaciärmålningarna är inte bara vita, som man skulle kunna anta, utan lysande och färggranna. Det som i verkligheten borde vara iskallt är brännande hett i Kørners arbeten. Perspektiven och vyerna i hans målningar ger intryck av fantasy men ser ändå ut av att vara från vår värld. De tycks på samma gång vittna om istiden och klimatkrisen: glaciärer som bildats under tusentals år smälter nu undan på grund av människans handlande.

Den visuella triggern för de nya verken har varit en serie fotografier från 1980-talet av glaciärer på Sydgrönland, med ljust blå och gråa färger. I verkligheten innehåller isen hela färgspektrumet, men vi människor kan bara uppfatta det i vissa belysningar. Det är detta färgrika omfång som konstnären har utforskat i de nya målningarna.

I Kørners verk möts skönheten och ställningstagandet organiskt. Konstuppfattningen, den kollektiva estetiska upplevelsen, och måleriets kommunikationspotential är centrala ingredienser i Kørners verk. Å ena sidan är målningarna öppna och optimistiska och å andra sidan lägger de fram brännande samhälleliga frågor för oss.

Utställningen på Helsinki Contemporary fortsätter och utvidgar hans resa in i och inom måleriet, och jämte detta, även målningens fysiska och psykiska dimensioner. Den resa eller färdväg som tagits är synlig på verkets bildyta, i de abstrakta formerna, penseldragen och deras orientering.

John Kørner (f. 1967) bor och arbetar i Köpenhamn. Han har studerat vid Det Kongelige Danske Kunstakademi och deltagit i utställningar sedan mitten av 1990-talet, t.ex. på: MOCAD – Museum of Contemporary Art, Detroit; Kunsten Museum of Modern Art, Aalborg; Kunsthal Charlottenborg och Galleri Bo Bjerggaard, Köpenhamn; Victoria Miro Gallery, London; Museum Belvédère, Nederländerna; ARoS Aarhus Kunstmuseum i Aarhus, Danmark; Moderna Museet, Stockholm; och Art Basel, Schweiz. Han mottog det prestigefyllda Carnegie Art Award - tredjepriset - 2008 och ett stipendium 2000. Kørners verk finns representerade i samlingarna på bl.a. ARoS Aarhus Kunstmuseum, Arken Museum for Moderne Kunst, Statens Museum for Kunst, Tate Gallery och The Saatchi Collection. Hans senaste soloutställningar i Finland visades på Helsinki Contemporary, Helsingfors (2018) och EMMA Esbo moderna konstmuseum, Esbo (2018).

 

Vogue on Vogue –

The Very Best of the Best with John Kørner
1) On a scale of 1-10, how excited are you about life right now?


8


2) If your life was a musical, what would it be called?


Problems


3) What’s the one thing people don’t know about you?


How tall I am


4) What’s your wakeup ritual?


A bowl of cereal – I need the sugar

 

5) What’s your bedtime ritual?


True crime TV, Danish and UK ones


6) What’s your favourite time of day?


10.00am

 

7) Dream country to visit?

Patagonia


8) Heels or flats/sneakers?


Heels


9) Vintage or new hats?


Vintage


10) Who do you want to write your obituary?


Tove Didlevsen


11) Your ultimate style icon?


Roger Federer


12) What are three things you can’t live without?


Drinks, my paintings, and a day off


13) What’s the one ingredient you put in everything?


Masala


14) Name three people, alive or dead, for whom you would like to prepare dinner?


Fyodor Dostoevsky, Louis-Ferdinand Céline & Tove Ditlevsen


15) Window or aisle seat?


Window


16) Most adventurous thing you’ve done in your life?


Went to the Faroe Island by ferry


17) How would you define yourself in three words?


Tall, smart, full of courage


18) Best piece of advice you’ve received?


Start on Sunday night


19) A book that everyone should read?


Tove Ditlevsen, Dependency: The Copenhagen Trilogy: Book 3


20) What do you want to be remembered for?


My open-mindedness


21) Best way to take a rest?


Sitting on my favourite bench in front my house – I used to rest on it long before buying the house


22) Favourite place to view art?


Couch, sitting23) If your life were a song, what would the title be?


Come with me


24) If you could master one instrument, what would it be?

 
Flute


25) What’s your spirit animal?


Filthy dog


26) Best gift you’ve ever received?


Purple suit from my wife


27) Best gift you’ve ever given?


Gave a painting to my friend


28) Diamonds or pearls?


Diamonds


29) What’s the weirdest word in the Danish language?

 
Slud. The things that fall from the sky, between rain and snow


30) Stairs or elevator?


Stairs


31) If you made a documentary, what would it be about?


Time


32) How do you know you’re in love?


When you do very silly things


33) If you could switch lives with someone for a day who would it be?


Joe Biden

 
34) Do you believe in democracy?


Yes, I do


35) What’s the biggest learning experience you’ve had?


Money


36) What’s your biggest regret?


Bad excuses

 

37)  What’s heavily played on your music playlist right now?


Jean-Michel Jarre, Oxygène, very extended version

 

38) What book did you most recently finish? 

 
Silvia Plath, The Bell Jar

 

39) What’s the one thing you wish you knew at age 19?

 
Love is the answer

 
40) If you were not an artist, what would you be doing?

 
Designing houses

 
41) A movie that made you cry?


Michael Haneke, Amour, 2012, it’s about an old couple living in Paris and one of them is dying


42) What time is love?


All the time