Group exhibition
Working on it
10.1.-2.2.2020

Helsinki Contemporary’s year starts with Working on it, a group exhibition bringing together ten international contemporary artists. The exhibition asks, what is the role and potential of the artist and contemporary art in our time, defined by big changes. It seeks to bring beauty and solace – a shared and interactive experientiality to the midst of central questions. The artists of Working on it are Birgir Birgisson, Annika von Hausswolff, Sanna Kannisto, Olli Piippo, Zeynep Kayan, Onya McCausland, Roland Persson, Perttu Saksa, Axel Straschnoy and Miikka Vaskola.

Cellist Tatu Ahola will perform at the exhibition opening the premiere of IV-sarja soolosellolle, a piece composed for the occasion by composing artist Pekka Toivonen.

An all-encompassing change is present and real in the scale of identities, world politics and the entire planet. Uncertainty and worry for being left alone are recurring themes in discussion throughout the entire society. We have to be able to respond to the great changes, the advanced climate change forces us to concrete actions and digitalisation has rapidly moulded the ways we perceive the everyday and carry out work.

The artworks and artists of Working on it do not seek to find solutions or offer a single way to see and understand the challenges of our time – let alone satisfy with simply illustrating them. They work on issues that combine a private and shared, personal and societal imperative to react here and now. The works are born in their presence, they filter, mould and enable a profound empathy. The works bring forward a sensitive, porous beauty and through a located hope they introduce tools and a platform for handling the problems, for sharing and also seeing outside of them.

Only in an outward, forward motion can useful tools for change – conceptual as well as functional – be born. A wide and acute discussion is happening, and through an aesthetic experience we have a possibility to be a part of it, to use our voices and bodies. There are no straight answers, nor will there be, not even a ready recipe for tackling the questions, but the work, facing the issues, turning towards them, is ongoing – we are working on it.


The artists in the exhibition approach the questions uniting us all, with different techniques and from different angles, the exhibition includes moving image, painting, photography as well as sculpture. 
Birgir Snæbjörn Birgisson, who works in Reykjavik, will bring to the exhibition new paintings that study the meaning of memories and the affects of mass media and information overload to our worldview. From the Swedish Annika von Hausswolff a series of works combining UV printing and oil painting will be seen at the exhibition. The starting point for the works have been images found online of women being arrested. Sanna Kannisto has continued her research based collage photographs first seen as part of her previous solo exhibition at Helsinki Contemporary. Kannisto will also present familiar bird pictures. The Turkish artist Zeynep Kayan works with repetition and utilises photograph, moving image and sound in her works. British Onya McCausland has prepared new paintings using iron oxide pigments, born as a biproduct of already shut down mining. Roland Persson's work Divanen delves into the meaning of Lucian Freud today through his familiar technique of silicone sculpture, playing with our perceptions. New paintings from Olli Piippo will be seen in the exhibition. The artist continues his study of minimalist, abstract expression and the tensions between the figurative and non-figurative. Perttu Saksa has continued his work with bronze sculpture, and will also bring new photographs to the exhibition. The Helsinki based, Buenos Aires born Axel Straschnoy's work Float has been inspired by the Swedish balloonist S.A. Andrée. The first edition of the work is sailing somewhere in the Arctic Ocean. Miikka Vaskola will bring to the exhibition abstract painting and, for the first time, the artist will also show sculptures in the exhibition.

Helsinki Contemporaryn vuoden avaa ryhmänäyttely Working on it, joka kokoaa yhteen kymmenen kansainvälistä nykytaiteilijaa. Näyttely kysyy, mikä on taiteilijan ja nykytaiteen rooli ja potentiaali suurten muutosten leimaamassa ajassamme. Se pyrkii tuomaan lohtua ja kauneutta – vuorovaikutteista, yhteisesti jaettua kokemuksellisuutta isojen kysymysten keskelle. Näyttelyn taiteilijat ovat Birgir Birgisson, Annika von Hausswolff, Sanna Kannisto, Olli Piippo, Zeynep Kayan, Onya McCausland, Roland Persson, Perttu SaksaAxel Straschnoy ja Miikka Vaskola.

Näyttelyn avajaisissa kuullaan säveltaiteilija Pekka Toivosen tilaisuutta varten säveltämän IV-sarja soolosellolle -teoksen kantaesitys sellisti Tatu Aholan esittämänä.

Kaikenkattava muutos on läsnä ja todellinen niin identiteetin, maailmanpolitiikan kuin koko planeettamme skaalassa. Läpi koko yhteiskunnan ulottuvissa keskusteluissa toistuu epävarmuus ja huoli yksin ja ulkopuolelle jäämisestä. Suuriin muutoksiin on pystyttävä vastaamaan, pitkälle edennyt ilmastonmuutos pakottaa konkreettisiin toimiin ja digitalisaatio on nopeasti muokannut tapaamme havaita arkea ja tehdä työtä.

Working on it -näyttelyn teokset ja taiteilijat eivät pyri löytämään ratkaisuja tai tarjoamaan yhtä tapaa katsoa ja hahmottaa nykyhetken haasteita – saati tyydy kuvittamaan niitä. He työstävät kysymyksiä, joissa yhdistyy ja kohdentuu yksityinen ja yleinen, henkilökohtainen ja yhteisöllinen vaatimus ja tarve reagoida tässä ja nyt. Teokset syntyvät niiden läsnäolossa, ne suodattavat, muovaavat ja mahdollistavat syvällisen empatian. Teokset tuovat esiin herkän, huokoisen kauneuden ja paikallistuvan toivon myötä työkaluja ja alustan ongelmien käsittelyyn, niiden jakamiseen ja myös niiden ulkopuolelle näkemiseen.

Vain ulospäin suuntautuvassa, asioita yhdistävässä myötäliikkeessä voi kehittyä käyttökelpoisia välineitä, niin käsitteellisiä kuin funktionaalisiakin, suurten ongelmien muuttamiseksi. Laaja ja akuutti keskustelu on käynnissä, ja esteettisen kokemuksellisuuden kautta ja myötä meillä on mahdollisuus olla osallisina siinä, käyttää ääntämme, kehoamme. Selviä vastauksia ei ole, eikä tule, ei ole edes valmista reseptiä kysymysten lähestymiseen, mutta työ, ongelmien kohtaaminen, niitä kohti kääntyminen on käynnissä – “ we are working on it”.

Näyttelyn taiteilijat lähestyvät eri tekniikoin ja lähtökohdista meitä kaikkia yhdistäviä kysymyksiä, näyttelyssä nähdään niin liikkuvaa kuvaa, maalausta, valokuvaa kuin veistoksia. Reykjavikissa työskentelevä Birgir Snæbjörn Birgisson tuo näyttelyyn uusia maalauksia, jotka tutkivat muistin merkityksiä sekä massamedian ja informaatiotulvan vaikutusta maailmankuvaamme ja tapaamme suhtautua uutisiin. Ruotsalaiselta Annika von Hausswolffilta nähdään sarja UV-painotekniikkaa ja öljymaalausta yhdistäviä teoksia, joiden lähtökohtana ovat internetistä löytyneet valokuvat pidätetyistä naisista. Sanna Kannisto on jatkanut edellisessä yksityisnäyttelyssään alkanutta tutkimuksellista kollaasivalokuvaa sekä tuttua lintukuvaa. Turkkilainen Zeynep Kayan työskentelee toiston parissa käyttäen välineinään valokuvaa, liikkuvaa kuvaa ja ääntä. Britti Onya McCausland on valmistanut uusia maalauksia jo historiaan jääneen kaivostoiminnan jätteestä sivutuotteena syntyneen rautaoksidin pigmentein, Roland Perssonin teos Divan pureutuu Sigmund Freudin merkitykseen nykypäivänä taiteilijalle tutun, havainnoillamme leikittelevän silikonivalun kautta. Olli Piipolta näyttelyssä nähdään uusia maalauksia, joissa jatkuu taiteilijalle tuttu abstraktin ilmaisun tutkiminen ja esittävien ja ei-esittävien elementtien välinen jännite, Perttu Saksa on puolestaan jatkanut työskentelyään pronssiveistoksen parissa, minkä lisäksi näyttelyyn tulee esille myös uutta valokuva. Helsinkiläisen, argentiinalaissyntyisen Axel Straschnoyn Float onruotsalaisen kuumailmapalloillijan S.A. Andréen inspiroima teos, jonka ensimmäinen editio seilaa jäämerellä. Miikka Vaskola tuo näyttelyyn abstraktin maalauksen lisäksi ensimmäistä kertaa myös veistoksia.

Helsinki Contemporary öppnar året med grupputställningen Working on it som visar verk av tio internationella samtidskonstnärer. Utställningen frågar sig vilken konstnärens och samtidskonstens roll och potential är i vår tid av stora förändringar. Den vill skapa tröst och skönhet – en interaktiv, kollektiv upplevelsehorisont inför stora frågor. De medverkande konstnärerna är Birgir Birgisson, Sanna Kannisto, Olli Piippo, Zeynep Kayan, Onya McCausland, Roland Persson, Perttu Saksa, Axel Straschnoy, Miikka Vaskola och Annika von Hausswolff.

Utmärkande för vår tid är en överhängande förändring i olika storleksskalor: från identitet via världspolitik till hela planeten. Genom hela samhället förs diskussioner där osäkerhet och oro för att lämnas ensam och utanför är ett återkommande tema. De stora förändringarna pockar på lösningar, den långt skridna klimatförändringen tvingar fram konkreta åtgärder och digitaliseringen har på kort tid förändrat vårt sätt att leva och arbeta i vardagen.

Konstnärerna och verken på utställningen Working on it försöker inte finna lösningar eller erbjuda ett enda sätt att se och möta tidens utmaningar – än mindre att illustrera dem. De behandlar frågor kring det privata och det allmänna, det personliga och det samhälleliga behovet och kravet att reagera här och nu. Dessa frågor sätter sin prägel på verken, de filtrerar, formar och möjliggör en djupgående empati. Via sin känsliga, porösa skönhet och sitt hopp skapar de verktyg och en plattform med vilkas hjälp vi kan hantera problemen tillsammans och även se förbi dem.

Endast i en utåtriktad komplex och övergripande rörelse kan användbara redskap – såväl begreppsliga som funktionella – tas fram för att lösa de stora problemen. En bred och akut debatt pågår, en debatt där vi via en estetisk upplevelsehorisont kan göra oss hörda och sedda. Några klara svarar finns inte och kommer inte att finnas, inte ens något färdigt recept för hur vi ska närma oss frågorna, men arbetet, att ta itu med och angripa problemen pågår – ”we’re working on it”.

Utställningens konstnärer närmar sig problematiken med varierande teknik och utgångspunkt: såväl rörlig bild, måleri, fotografi som skulptur. Birgir Snæbjörn Birgisson, verksam i Reykjavik, visar nya målningar som utforskar minnets betydelse och det massmediala informationsflödets inverkan på vår världsbild och vårt sätt att förhålla oss till nyheter. Av den svenska konstnären Annika von Hausswolff får vi se en verkserie som kombinerar UV-print och oljemåleri. Verken utgår från fotografier på webben av anhållna kvinnor. Sanna Kannisto har fortsatt att göra samma typ av collagefotografier som vi såg på hennes föregående separatutställning, inklusive de bekanta fågelbilderna. Turkiskan Zeynep Kayans tema är upprepning, som hon behandlar genom fotografi, rörlig bild och ljud. Brittiska Onya McCausland har gjort nya målningar med pigment från järnoxid från en nedlagd gruvas slaggprodukter, medan svensken Roland Perssons lekfulla silikonskulptur Divan driver med vår varseblivning samtidigt som den dryftar Sigmund Freuds betydelse i vår tid. Olli Piippo ställer ut nya målningar där han fortsätter att studera det abstrakta uttrycket och spänningen mellan föreställande och icke-föreställande element. Perttu Saksa har fortsatt att skulptera i brons och visar därtill också nya fotografier. Helsingforsaren Axel Straschnoy med rötter i Argentina ställer ut verket Float som är inspirerat av den första svenska ballongflygaren, S.A. Andrée. Verkets första edition seglar på Ishavet. Miikka Vaskola visar förutom en abstrakt målning för första gången också skulpturer.