Sunshine & Love
6.9.-29.9.2013
Sunshine & Love is Marcus Eek’s third solo exhibition at the Helsinki Contemporary gallery. It continues the Swedish painters deepening engagement with the traditions of painting; as someone who renews and updates its basic questions, taking them into pieces again and again.

Eek’s touch as a painter is more and more superb. He can and dares to use elements that could lead into a clichéd dead end. Instead of stopping up, with a feeling mixed with terror, or showing off in a tiresome way, Eek, in his new exhibition, picks up more speed – without shunning from danger, and without sparing the colours.

The final result is a piece of picturesque fireworks; a set of works produced during the summer, which offers both visual candy, and demands that you throw yourself into it in a physical way. It’s a burning sensation of sun on your skin, it’s love in the cool shadows and it’s complete passion in the midday shade.

Eek flirts openly with the catastrophes of the motives that are allowed, and those of the colour combinations and compositions – and emerges time and time again out of the encounter, as the winner.

In the work that bears the name of the exhibition, Sunshine & Love, Eek offers us an assortment well-known to us: an alternation between assumptions and expectations. The work is something quite ordinary, but is made in a way that tears and rips, cuddles and caresses. It is exactly what it is. It’s a flower bouquet at home in a vase on a tablecloth, but in the form of a painting that gives colour and vibrates.

As a painting, it’s always much more than what it depicts. The yellow of the painting gives speed to the viewing experience, which takes us up, up, up, only and exclusively so that its accomplice in the colour drama, that dark orange, will take us down, down, down. And in between, in between, the painting experience is being updated.

The painting actively becomes part of the room, of the social intercourse.

It’s movement. Being in the company of the painting, remaining in that room and that situation, looking again and again, immersing yourself – pleasure.


Marcus Eek (born in 1968 in Stockholm) is a Swedish artist who lives and works in Berlin. The elements and motives that you can recognize in his paintings, which are full of colours and made with thick brush strokes, are the point of departure for the works that are shaped on an abstract level.

Eek graduated from The Royal Institute of Art in Stockholm in 1997. He has held several solo exhibitions in Sweden and has participated in group exhibitions in the Nordic Countries and in Europe. Sunshine & Love is the third solo exhibition in its series at Helsinki Contemporary (Minnesluckor | Black-Outs 2008, Extra Real 2010). The last time we could see the artist’s works in the gallery was at the group exhibition Muscle Temple Painting Society in the autumn of 2012.
Sunshine & Love on Marcus Eekin kolmas yksityisnäyttely Helsinki Contemporary galleriassa. Se jatkaa ruotsalaismaalarin matkaa maalaustaiteen perinteen parissa; sen peruskysymysten uudistajana ja ajankohtaistajana, purkaen niitä auki yhä uudelleen.

Eekin ote on maalauksellisesti yhä suvereenisempi. Hän osaa ja uskaltaa käyttää elementtejä, jotka voisivat johtaa kliseiseen umpikujaan. Pelonsekaisen pysähtymisen ja puuduttavan pönöttämisen sijaan, Eek ottaa uudessa näyttelyssään lisää vauhtia – vaaroja kaihtamatta ja värejä säästämättä.

Lopputuloksena maalauksellinen ilotulitus; sarja kesän aikana tehtyjä teoksia, jotka tarjoavat sekä visuaalista karkkia, että vaativat fyysistä mukaan heittäytymistä. Se on auringon polttavaa tunnetta iholla, se on rakkautta viileissä varjoissa ja se on täydellistä intohimoa keskipäivän katveessa.

Eek flirttailee avoimesti sallittujen aiheiden, väriyhdistelmien ja kompositioiden katastrofeilla – ja nousee kerta kerran jälkeen voittajana kohtaamisesta.

Näyttelyn nimeä kantavassa teoksessa Sunshine & Love, Eek tarjoilee meille tutun kattauksen: vuorovedon oletusten ja odotusten välillä. Teos on jotain hyvin tavanomaista mutta tehty tavalla, joka repii ja raastaa, hellii ja hyväilee. Se on täsmälleen mitä se on. Se on pöytäliinan päällä vaasissa majaileva kukkakimppu, mutta se on sitä maalauksena, joka värittää ja väreilee.

Maalauksena se on aina paljon enemmän kuin vain, mitä se kuvaa. Maalauksen keltainen saa aikaan katsojakokemuksen vauhdin, joka vie meidät ylös ylös ylös, vain ja ainoastaan, jotta sen kanssarikollinen väridraamassa, se tumma oranssi, vie meidät alas alas alas. Ja siinä välissä, siinä välissä aktualisoituu maalauskokemus.

Maalaus tulee aktiiviseksi osaksi tilaa, kanssakäymistä.

Se on liikettä. Se maalauksen kanssa olemista, siinä tilassa ja tilanteessa viipymistä, yhä uudelleen katsomista, syventymistä – nautintoa.


Marcus Eek (s.1968 Tukholma) on Berliinissä asuva ja työskentelevä ruotsalaistaiteilija. Hänen värikylläisissä ja runsain sivellinvedoin tehdyissä maalauksissa tunnistettavat elementit ja aiheet toimivat lähtökohtana abstraktilla tasolla hahmotettaville teoksille.

Eek valmistui Tukholman Kungliga Konsthögskolanista vuonna 1997. Hänellä on ollut useita yksityisnäyttelyitä Ruotsissa ja hän on osallistunut ryhmänäyttelyihin Pohjoismaissa ja Euroopassa. Sunshine & Love on sarjassaan kolmas yksityisnäyttely Helsinki Contemporaryssa (Minnesluckor | Black-Outs 2008, Extra Real 2010). Edellisen kerran taiteilijan töitä nähtiin galleriassa ryhmänäyttelyssä Muscle Temple Painting Society syksyllä 2012.
Sunshine & Love är Marcus Eeks tredje separatutställning på galleri Helsinki Contemporary. Den fortsätter på den svenske målarens resa tillsammans med målningskonstens tradition; som förnyare och uppdaterare av dess grundläggande frågor, genom att ta dem isär på nytt och på nytt.

Eeks måleriska grepp är allt mer suveränt. Han kan och vågar använda sig av element som skulle kunna leda till en klichéartad återvändsgränd. Istället för ett skräckblandat avstannande och ett tröttsamt poserande tar Eek i sin nya utställning ny fart – utan att skygga för farorna och utan att spara på färgerna.

Som slutresultat ett måleriskt fyrverkeri; en serie verk som har gjorts under sommaren, som både erbjuder visuellt godis och fordrar att man fysiskt kastar sig in i verket. Det är en brännande känsla av sol på huden, det är kärlek i svala skuggor och det är en fullständig passion mitt under middagsskuggan.

Eek flirtar öppet med de tillåtna motivens, färgkombinationernas och kompositionernas katastrofer – och reser sig gång på gång som vinnare ur mötet.

I verket Sunshine & Love som bär utställningens namn serverar Eek oss ett för oss välbekant urval: ett alternerande mellan antaganden och förväntningar. Verket är något mycket vardagligt, men gjort på ett sätt som river och sliter, omhuldar och smeker. Det är precis det det är. Det är en blombukett som vistas i en vas på en bordduk, men det är det i egenskap av en målning, som färgar och vibrerar.

Som målning är den alltid mycket mer än det som den föreställer. Det gula i målningen ger fart åt tittarupplevelsen, som för oss uppåt uppåt uppåt, endast och allenast så att dess medbrottsling i färgdramat, det där mörka orangea, ska föra oss neråt neråt neråt. Och där emellan, där emellan aktualiseras målningsupplevelsen.

Målningen blir en aktiv del av utrymmet, av umgänget.

Den är rörelse. Det där att vara tillsammans med målningen, att stanna i det utrymmet och i den situationen, att se på nytt och på nytt, att fördjupa sig – njutning.


Marcus Eek (f. 1968) är en svensk konstnär som bor och arbetar i Berlin. Elementen och motiven som ger sig till känna i hans målningar, som är färgmättade och gjorda med rikliga penseldrag, fungerar som utgångspunkt för verken som gestaltas på en abstrakt nivå.

Eek utexaminerades från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm år 1997. Han har haft flera separatutställningar i Sverige och har deltagit i grupputställningar i Norden och Europa. Sunshine & Love är den tredje separatutställningen i sin serie på Helsinki Contemporary (Minnesluckor | Black-Outs 2008, Extra Real 2010). Senast visades konstnärens arbeten på galleriet i grupputställningen Muscle Temple Painting Society på hösten 2012.
X