Solvent
3.6.-3.7.2022

Tuomas A. Laitinen’s fourth solo show at Helsinki Contemporary titled Solvent is an exhibition about vessels, containment, symbiosis and the question of distribution.

Asked about the definition of life in Gravity Assist podcast, the director of NASA’s Astrobiology Program Mary Voytek replied that ”...one thing really common to all definitions is it requires a solvent…a medium or a solution that allows reactions to take place”. The exhibition's name comes from this little snippet. ”Solvent” also refers to the ability to settle one's debts.

The exhibition is based on containment vats or spill pallets used for environmental protection for different industries. These containers have a particular use in storing hazardous materials and solvents, but in this context, they also refer to 1970s and 1980s science fiction sets, where a service tunnel of a spaceship (like Nostromo in Alien, 1979) might have these kinds of steel grids. On these table-like containers, there are sculptures from the series of works that Laitinen has produced for Octopuses, and a setting connected to the history and mythology of coffee. These works are all related to Laitinen’s research on shapeshifting bodies, other-than-human oceanic lifeforms, and the alteration of neurotransmitters. In a broader sense, the pieces highlight the sensual qualities of glass as biomorphic forms made with the agency of sand, gravity, and air, and also as a mediator in the history of knowledge production. Glass has made it possible to see very near and very far. In the exhibition, the material acts as a “carrier bag” container, a tear vial, an alchemical tool, and a shelter.  

Solvent also presents a new multichannel ultrasonic audio installation, The Cauldron: a sympoietic collage of recipes, bowel-like sounds, polyrhythmic breathing, and environmental data. The work is inspired by the three witches in Macbeth. These characters can be seen as forecasters of future events and as recipe makers and world-builders.

A new VR work is an experimental proposal to make vision tangible. It uses eye-tracking technology to allow viewers to alter the scenario with their eyes, accompanied by a delirious audio collage which acts as a commentary for the work. The real-time simulation is a strange ritual of consequences and codependencies, considering the fickle quality of vision and how it alters the world. 

 

Tuomas A. Laitinen (b. 1976, Riihimäki, lives and works in Helsinki) composes situations and installations that inquire into the porous interconnectedness of language, body, and matter within morphing ecosystems. Laitinen´s works have been shown in the 21st Biennale of Sydney, 7th Bucharest Biennale, Screen City Biennale 2019 (Stavanger), Vdrome (online screening), Gallery SADE Los Angeles, Amado Art Space (Seoul), Moving Image (New York), A Tale of a Tub (Rotterdam), Art Sonje Center (Seoul), Helsinki Contemporary, Museum of Contemporary Art Kiasma, EMMA – Espoo Museum of Modern Art, MOCA Shanghai and Yeh Art Gallery, New York. Laitinen was awarded The Fine Arts Academy of Finland Prize in 2014. In 2021, his works were shown in the Helsinki Biennial and he received the prestigious AVEK Award. A comprehensive article titled ”Reaching Beyond the Human” on Laitinen’s artistic practice was published in Art in America in 2022.


Tuomas A. Laitinen’s work for this exhibition has been supported by Arts Promotion Centre Finland and the Finnish Cultural Foundation. 

Main partners of the exhibition: Denios (containers), Pro Av Saarikko (LED display) Varjo and Daata (VR work).

For more than 30 years, DENIOS has been a European leader in environmental and occupational safety. We offer our customers worldwide high-quality products for environmental protection and occupational safety.

 

                              

Tuomas A. Laitisen Solvent-nimeä kantava neljäs yksityisnäyttely Helsinki Contemporaryssa käsittelee säiliöitä ja symbioottisia prosesseja.

Kun Gravity Assist -podcastissa kysyttiin Nasan astrobiologiaohjelman johtaja Mary Voytekilta elämän määritelmää, vastaus oli seuraava: ”– – yleinen kaikkia määritelmiä yhdistävä tekijä on, että se vaatii liuottimen (solvent) – – aineen tai liuoksen, jossa reaktioita voi tapahtua”. Englannin sana ”solvent” viittaa myös kykyyn maksaa velkansa.

Näyttelyn perustana on valuma-altaat, joita käytetään ympäristönsuojelussa. Säiliöt on tarkoitettu vaarallisten aineiden ja liuottimien säilömiseen, mutta tässä yhteydessä ne viittaavat myös 1970- ja 1980-lukujen scifi-elokuviin, joissa avaruusalusten huoltotunneleissa (kuten esimerkiksi Alien-elokuvan Nostromo-aluksessa, 1979) saatettiin käyttää tällaisia teräsristikoita. Näyttelyssä pöytämäisiin säiliöihin on sijoitettu Laitisen mustekaloille tekemiä veistoksia sekä kahvin historiaan ja mytologiaan liittyvä asetelma. Kaikissa teoksissa näkyy Laitisen kiinnostus muodonmuutoksia, merellisiä eliöitä ja välittäjäaineiden muutoksia kohtaan. Laajemmasta näkökulmasta katsottuna teokset korostavat lasin aistillisia ominaisuuksia; ne ovat hiekan, painovoiman, kuumuuden ja ilman avulla syntyneitä biomorfisia muotoja sekä välittäjiä tiedon tuottamisen historiassa. Lasin ansiosta voidaan nähdä hyvin lähelle ja hyvin kauas. Näyttelyssä lasi toimii säiliönä, kyynelpullona, alkemistisena työkaluna ja suojana. 

Näyttely sisältää myös uuden monikanavaisen ääni-installaation: The Cauldron yhdistää symbioottisen reseptikokoelman, suolistomaiset äänet, polyrytmisen hengityksen ja ympäristödatan. Teos on saanut inspiraationsa Macbethin kolmesta noidasta. Hahmot voidaan nähdä tulevaisuuden tapahtumien ennustajina sekä reseptinluojina ja maailmanrakentajina.

Uusi virtuaalitodellisuutta (VR) hyödyntävä teos on kokeellinen pyrkimys konkretisoida näköaistia. Katsojat voivat katseenseurantateknologian avulla muuttaa näkymää silmillään. Teosta täydentää houreinen äänikooste, joka toimii teoksen kommentaarina. Reaaliaikainen simulaatio on outo seurausten ja riippuvuussuhteiden rituaali, joka pohtii näön häilyvyyttä ja sen tapaa muuttaa maailmaa.

 

Tuomas A. Laitinen (s. 1976, Riihimäki, asuu ja työskentelee Helsingissä) luo tilanteita ja installaatioita, jotka tutkivat kielen, kehon ja aineen huokoisia riippuvuussuhteita muotoaan muuttavissa ekosysteemeissä. Laitisen teoksia on ollut esillä 21. Sydneyn biennaalissa, 7. Bukarestin biennaalissa, Screen City Biennialissa (Stavanger, 2019), Vdrome-alustalla (online-esitys), SADE-galleriassa (Los Angeles), Amado Art Spacessa (Soul), Moving Image -taidemessuilla (New York), A Tale of a Tub -nykytaidetilassa (Rotterdam), Art Sonje Centerissä (Soul), Helsinki Contemporary -galleriassa, nykytaiteenmuseo Kiasmassa, Espoon modernin taiteen museo EMMAssa, nykytaiteenmuseo MoCA Shanghaissa ja Yeh Art Galleryssa (New York). Laitiselle myönnettiin Suomen taideakatemian palkinto vuonna 2014. Vuonna 2021 hänen teoksiaan oli esillä Helsinki Biennaalissa ja hän sai arvostetun AVEK-palkinnon. Laitisen taiteellista työskentelyä käsittelevä laaja artikkeli, ”Reaching Beyond the Human”, julkaistiin Art in America -lehdessä vuonna 2022.


Tuomas A. Laitinen on saanut tämän näyttelyn työstämistä varten tukea Taiteen edistämiskeskukselta ja Suomen Kulttuurirahastolta.

Näyttelyn yhteistyökumppanit: Denios (valuma-altaat), Pro Av Saarikko (LED-näyttö) ja VR-teoksen osalta Varjo ja Daata.


DENIOS on jo yli 30 vuoden ajan toiminut menestyksekkäästi eurooppalaisen ympäristönsuojelun ja työturvallisuuden suunnannäyttäjänä. Tarjoamme asiakkaillemme maailmanlaajuisesti korkealaatuisia tuotteita ympäristönsuojelun ja työturvallisuuden hyväksi.

 

                              

Tuomas A. Laitinens fjärde soloutställning på Helsinki Contemporary som heter Solvent handlar om behållare och symbiotiska processer.

När chefen för NASAs astrobiologiprogram, Mary Voytek i podden Gravity Assist ombads ge en definition av liv, svarade hon ”...en sak som är gemensam för alla definitioner är att det krävs en reagens…ett medium eller en solution som tillåter reaktioner att äga rum”. Utställningens namn är plockat från den här korta frasen. Utställningens engelska titel, Solvent, betyder också förmågan att kunna betala sina lån, precis som på svenska.

Utställningen är baserad på spillpallar som olika branscher använder för att skydda miljön. Dessa behållare brukas särskilt för att lagra riskabla ämnen eller reagenser, men här refererar de också till 1970- och 1980-talets inspelningsplatser för science fiction-filmer, där en servicetunnel till en rymdraket (som Nostromo i Alien, 1979) kunde ha den här sortens stålgaller. I utställningen ovanpå dessa bordsliknande behållare står skulpturer som Laitinen skapat för bläckfiskar och en uppsättning kopplad till kaffets historia och mytologi. Dessa verk är alla relaterade till Laitinens utforskande av kroppar som skiftar form, oceaniska livsformer och förändringar av neurotransmittorer. I stora drag betonar verken de sinnliga egenskaperna hos glas som biomorfiska former skapade med hjälp av sand, gravitation, hetta och luft, samt även som en mellanhand inom produktionen av kunskapshistoria. Glas har gjort det möjligt att se väldigt nära och väldigt långt bort. I utställningen kan glaset ses som en behållare, en tårflaska, ett alkemistiskt redskap och ett skydd. 

Solvent presenterar också en ny flerkanalig ultrasonisk ljudinstallation, The Cauldron (Kitteln): ett symbiotiskt collage av recept, tarmliknande ljud och miljödata. Verket är inspirerat av de tre häxorna i Macbeth. De här figurerna kan ses som förkunnare av framtida händelser och som receptskapare och världsbyggare.

Ett nytt VR verk ingår i en experimentell plan för att göra det sedda verkligt. Det använder ögonspårningsteknik för att låta betraktarna ändra scenariot med sina ögon, och åtföljs av ett vilt ljudcollage som fungerar som en kommentar till verket. Realtidssimulationen är en märklig ritual av följder och beroenden, med tanke på synsinnets flyktighet och hur det förändrar världen.

 

Tuomas A. Laitinen (f. 1976 i Riihimäki, bor och arbetar i Helsingfors) komponerar situationer och installationer som utforskar den porösa sammankopplingen mellan språk, kropp och materia inom morfande ekosystem. Laitinens har visats på 21:a Biennalen i Sydney, 7:de Biennalen i Bukarest, Screen City Biennalen 2019 (Stavanger), Vdrome (onlinevisning), Gallery SADE Los Angeles, Amado Art Space (Seoul), Moving Image (New York), A Tale of a Tub (Rotterdam), Art Sonje Center (Seoul), Helsinki Contemporary, Museet för nutidskonst Kiasma, EMMA – Esbo moderna konstmuseum, MOCA Shanghai och Yeh Art Gallery, New York. Laitinen belönades med Finlands konstakademis pris 2014. 2021 visades hans verk på Helsingforsbiennalen och han fick ta emot det prestigefyllda AVEK-priset. En uttömmande artikel betitlad ”Reaching Beyond the Human” om Laitinens konstnärliga praktik publicerades i Art in America 2022.

 

För arbetet med den här utställningen har Tuomas A. Laitinen fått stöd av Centret för konstfrämjande och Suomen Kulttuurirahasto.

Utställningen har förverkligats i samarbete med Denios (behållarna), Pro Av Saarikko (LED-skärm), Varjo och Daata (VR verket).

I över 30 år har DENIOS framgångsrikt verkat som en europeisk föregångare inom miljöskydd och säker arbetsmiljö. Vi erbjuder våra kunder globalt högkvalitativa produkter för ett gott miljöskydd och en säker arbetsmiljö.