Sinä kuljet kohti valoa, joka odottaa elämäsi lopussa
5.8.-4.9.2022

You pass towards the light that awaits at the end of your life (Du gehst dem Licht entgegen, das dich gegen Ende deines Lebens erwartet)

Helsinki Contemporary’s autumn season begins with Jukka Korkeila’s topical solo exhibition, You pass towards the light that awaits at the end of your life. The exhibition, linked with another currently on display at the Finnish Institute in Germany on Berlin’s Friedrichstraße, gathers ideas from the midst of global crises: the Covid-19 pandemic and war have raised questions about life, its finiteness, and gratitude for the joys of everyday moments. The exhibition space will be filled with a selected collection of works created during the last few years, now presented for the first time in Finland – in Korkeila’s fifth solo exhibition at the gallery.

In his art, Jukka Korkeila draws inspiration from controversial social issues. Sexual minorities (LGBTIQA+), a narrow definition of masculinity, limited beauty standards, religion, and spirituality are recurrent themes in his works. These grotesque paintings are brimming with baroque-style pomposity, abundance, and speed yet executed humorously and gently. Korkeila’s works portray a mix of supreme leaders, ample nude bodies, genitals, and Frau Kraft, an artistic figure embodied by Korkeila’s partner, German actor Markus Karger. The ambiguous and thought-provoking works suggest a peaceful and loving compromise – a dialogue between opposite perspectives. 

In the exhibition, the artist’s gaze is turned – triggered by global emergencies – towards the here and now and the things that we meet at the end of our lives. The exhibition’s name, You pass towards the light that awaits at the end of your life, refers to a life inevitably drawing to a close, day by day. We are all unavoidably walking towards death, every day approaching our endpoint. According to Korkeila, this makes every moment worth celebrating – we must be happy to be still here and alive.

“The exhibition is composed of various elements, each forming part of the whole. The exhibition becomes accessible when we view one work of art at a time. After seeing the exhibition, it will become an experience in our minds. Art always happens between people, the work of art staying in that space between them, but the artwork or exhibition experience always remains personal, and those experiences can never be compared with each other. We are all different, and so are our experiences of the same events. I invite you to differentiate in the exhibition’s sameness.” – Jukka Korkeila

 

Jukka Korkeila (b. 1968, Hämeenlinna) is one of Finland’s foremost painters; his works have been on display in various museums and galleries around the world. He lives and works in three cities: Berlin, Glauburg-Stockheim, and Helsinki. Korkeila has participated in exhibitions around Europe, and all the main Nordic collections include his works. Korkeila has had solo exhibitions at Moderna Museet, Stockholm, and the Nordic Watercolour Museum in Skärhamn, Sweden. In 2014–2015, Korkeila participated in the 4th Bienal del Fin del Mundo in Mar del Plata, Argentina. In 2017–2018, he took part in the extensive retrospective Pleasure exhibition at the Helsinki Art Museum, HAM, and the Serlachius Museum in Mänttä. In 2018, Korkeila was included in the Sanguine/Bloedrood exhibition, curated by Luc Tuymans, at the Museum of Contemporary Art Antwerp (M HKA) in Belgium. In 2019, Korkeila was awarded the Finnish State Prize for the Visual Arts. Together with Markus Karger, Korkeila curated the extensive international In Situ exhibition in Hirzenhain and Gedern, near Frankfurt am Main. In 2022, Korkeila’s works will be presented in the All of Finland weeps – Tears of sorrow, joy and healing exhibition at the Finnish Institute in Germany until November; in the Näyttämö exhibition, organised by Ars-Häme ry and curated by Aino Kannisto and Salla Laurinolli, in Hämeenlinna’s Lääninhallituksen talo, completed in 1834 and designed by C. L. Engel, until the end of August; and in the Biennale Le Latitudini dell’Arte V ed. Sweden and Italy exhibition, curated by Paul Thomassen, in the Palazzo Ducale in Genoa, Italy, until the beginning of September.

 

Thank you to Markus Karger, as well as to The Arts Promotion Centre Finland and The Finnish Cultural Foundation for supporting the artist’s work.

Sinä kuljet kohti valoa, joka odottaa elämäsi lopussa (Du gehst dem Licht entgegen, das dich gegen Ende deines Lebens erwartet) 

Helsinki Contemporaryn syyskauden käynnistää Jukka Korkeilan ajankohtainen yksityisnäyttely Sinä kuljet kohti valoa, joka odottaa elämäsi lopussa. Parhaillaan Suomen Saksan-instituutissa Berliinin Friedrichstrassella esillä olevaan näyttelyyn linkittyvä teoskokonaisuus kokoaa yhteen ajatuksia maailmankriisien keskeltä: koronapandemian ja sodan myötä ovat pinnalle nousseet kysymykset elämän kulusta, sen rajallisuudesta ja kiitollisuudesta arjen juhlaan. Tilan täyttää valikoitu kokonaisuus viime vuosina syntyneitä teoksia, jotka ovat nyt ensi kertaa nähtävillä Suomessa – Korkeilan viidennessä yksityisnäyttelyssä gallerialla.

Jukka Korkeila ammentaa taiteessaan kiistanalaisista yhteiskunnallisista teemoista. Seksuaalivähemmistöt (LGBTIQA+), ahdas miehen malli, ylhäältä rajatut kauneusihanteet, uskonto ja hengellisyys toistuvat teosten aihepiireinä. Groteskein ottein luodut maalaukset huokuvat barokkimaista mahtipontisuutta, runsautta ja vauhtia – samalla toteutettuna humoristiseen ja lempeään sävyyn. Teoksissa seikkailevat ristiin kansalliset suurjohtajat, alastomat yltäkylläiset vartalot, sukupuolielimet sekä taiteilijan kumppanin, saksalaisen näyttelijän Markus Kargerin roolihahmo Frau Kraft. Monimerkityksiset työt puhuttelevat ja ehdottavat neuvotteluun, rauhalliseen ja rakkaudelliseen kompromissiin – dialogiin vastakkaisten näkökantojen välille. 

Sinä kuljet kohti valoa, joka odottaa elämäsi lopussa –näyttelyssä globaalien hätätilojen myötä on katse kääntynyt yhtäältä hetkiin tässä ja nyt; toisaalta siihen, minkä kohtaamme kaikkein viimeiseksi. Näyttelyn nimi viittaa elämän loppua kohti kulkemiseen, vääjäämättömästi ja päivä kerrallaan. Me kaikki kuljemme väistämättä kohti kuolemaa, päivä päivältä etenemme kohti päätepistettämme. Korkeilan mukaan tästä lähtökohdasta myös jokainen hetki on juhlan arvoinen – on iloittava siitä, että olemme vielä elossa ja täällä.

”Näyttelyn teoskokonaisuus muodostuu moninaisten elementtien kautta, jota sen jokainen osa rajaa. Näyttely avautuu katsomalla kutakin työtä erikseen. Näyttelyn kokonaisuus muodostuu kullekin meistä katsomisen jälkeen kokemuksena mieleemme. Taide tapahtuu aina ihmisten välillä, taideteoksen jäädessä myös siihen ihmisten väliseen henkiseen tilaan, mutta kokemus taideteoksesta tai näyttelystä jää aina henkilökohtaiseksi ja ne kokemukset eivät koskaan ole verrannollisia toistensa kanssa. Me olemme kaikki erilaisia ja myös kokemuksemme ”samoista asioista” ovat myös erilaisia. Tervetuloa erilaistumaan näyttelyn samuudessa.” – Jukka Korkeila


Jukka Korkeila
(s. 1968, Hämeenlinna) on yksi Suomen eturivin kuvataiteilijoista; hänen teoksiaan on ollut esillä lukuisissa museoissa ja gallerioissa ympäri maailmaa. Korkeila työskentelee kolmessa kaupungissa: Berliinissä, Glauburg-Stockheimissa sekä Helsingissä. Korkeila on osallistunut näyttelyihin laajalti Euroopassa ja hänen teoksiaan on kattavasti keskeisissä pohjoismaisissa kokoelmissa. Hänen yksityisnäyttelyitä ovat järjestäneet Moderna Museet Tukholmassa sekä Nordiska Akvarellmuseet Skärhamnissa, Ruotsissa. Korkeila osallistui 4. Bienal del Fin del Mundo:n, Mar del Plata:ssa Argentiinassa vuonna 2014–15 ja vuonna 2017–18 laajaan retrospektiiviseen Nautinto-näyttelyyn Helsingin taidemuseossa sekä Serlachius-museossa Mäntässä. Vuonna 2018 Korkeila oli mukana Luc Tuymansin kuratoimassa Sanguine/Bloedrood -näyttelyssä nykytaiteen museossa M HKA:ssa Antwerpenissä, Belgiassa. Vuonna 2019 Korkeilalle myönnettiin kuvataiteen valtionpalkinto. Hän kuratoi yhdessä Markus Kargerin kanssa laajan kansainvälisen In Situ -näyttelyn Hirzenheiniin ja Gederniin, lähelle Frankfurt am Mainia. Vuonna 2022 Korkeilan teoksia on esillä aina marraskuulle saakka Suomen Saksan-instituutissa Koko Suomi Itkee – surun ilon ja parantavat kyyneleet -näyttelyssä Berliinissä, Ars Häme ry:n järjestämässä, Aino Kanniston ja Salla Laurinollin kuratoimassa, Näyttämö-näyttelyssä elokuun loppuun saakka vuonna 1834 valmistuneessa ja C. L. Engelin piirtämässä Lääninhallituksen talossa, Hämeenlinnassa ja syyskuun alkuun saakka Paul Thomassenin kuratoimassa Biennale Le Latitudini dell’Arte V ed. Sweden and Italy-näyttelyssä, Palazzo Ducalessa, Genovassa, Italiassa.

 

Kiitokset Markus Kargerille, sekä Taiteen edistämiskeskukselle (Taike) ja Suomen kulttuurirahastolle taiteilijan työskentelyn tukemisesta.

Du går mot ljuset som väntar dig i slutet av ditt liv (Du gehst dem Licht entgegen, das dich gegen Ende deines Lebens erwartet)

I höst drar Jukka Korkeilas aktuella soloutställning Du går mot ljuset som väntar dig i slutet av ditt liv i gång på Helsinki Contemporary. En verkshelhet kopplad till utställningen visas som bäst på Finlandsinstitutet i Tyskland på Friedrichstrasse i Berlin och den plockar upp tankar kring de pågående kriserna i världen: i och med coronapandemin och kriget har frågor kommit till ytan om allt från livets gång, dess begränsningar och tacksamhet till att fira varje dag. Den valda helhet som fyller rummet utgörs av verk som skapats under de senaste åren och som nu visas för första gången i Finland – Korkeilas femte soloutställning på galleriet.

I sin konst öser Jukka Korkeila ur kontroversiella samhälleliga teman. Sexuella minoriteter (LGBTIQA+), snäva manliga förebilder, ovanifrån avgränsade skönhetsideal, religion och andlighet är återkommande motiv i verken. Målningarna som skapats med groteska tag utstrålar en barockliknande svulstighet, ymnighet och hastighet – med ett samtidigt förverkligat humoristiskt och ömsint anslag. I verken befinner kors och tvärs sig stora nationella ledare, jättelika nakna kroppar, könsdelar samt konstnärens partner, den tyske skådespelaren Markus Kargers rollfigur Frau Kraft ute på äventyr. De mångtydiga arbetena tilltalar oss och rekommenderar förhandling, en fredlig och kärleksfull kompromiss – en dialog mellan motstridiga ståndpunkter.  

I utställningen Du går mot ljuset som väntar dig i slutet av ditt liv har blicken i och med de globala kriserna riktats mot å ena sidan stunden här och nu, å andra sidan det som möter oss allra sist. Utställningens namn refererar till att gå mot livets slut, oåterkalleligen och en dag i sänder. Obönhörligen går vi alla mot döden, dag för dag rör vi oss framåt mot vår slutstation. Ur det här perspektivet menar Korkeila att varje stund värd att firas – vi måste glädjas åt att vi fortfarande är i livet och här.

“Utställningens verkshelhet formas av mångahanda element, där varje ingående del begränsar helheten. Utställningen öppnar sig genom att man tittar separat på varje arbete. Utställningshelheten formas för var och en av oss efter betraktandet som en erfarenhet i vårt sinne. Konst äger alltid rum mellan människor, och konstverket finns också kvar där i det mellanmänskliga mentala rummet, men erfarenheten av konstverket eller utställningen lagras alltid som en personlig erfarenhet och de erfarenheterna är aldrig jämförbara med andras. Vi är alla olika och våra erfarenheter “av samma saker” är även de olika. Välkommen att differentieras i utställningens identitet.” – Jukka Korkeila

 

Jukka Korkeila (f. 1968, Tavastehus) är en av Finlands främsta bildkonstnärer: hans verk har visats på ett stort antal museer och gallerier runt om i världen. Korkeila arbetar i tre olika städer: Berlin, Glauburg-Stockheim och Helsingfors. Korkeila har deltagit i utställningar runt om i Europa och hans verk finns representerade i stor omfattning i viktiga nordiska samlingar. Han soloutställningar har arrangerats av Moderna Museet i Stockholm och Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn, Sverige. Korkeila deltog 2014–15 i den fjärde upplagan av Bienal del Fin del Mundo, i Mar del Plata, Argentina, och på den stora retrospektiva utställningen Njutning på Helsingfors konstmuseum och Serlachius-museet i Mänttä 2017–18. År 2018 deltog Korkeila i utställningen Sanguine/Bloedrood som kuraterades av Luc Tuymans på nutidsmuseet M HKA i Antwerpen, Belgien. År 2019 beviljades Korkeila statspriset för bildkonst. Tillsammans med Markus Karger kuraterade han den stora internationella utställningen In Situ i Hirzenhain & Gedern vid Frankfurt am Main. År 2022 visas Korkeilas verk fram till november på utställningen Hela Finland gråter – sorgens, glädjens och läkande tårar på Finlandsinstitutet i Tyskland, Berlin, till slutet av augusti i Tavastehus på utställningen Näyttämö arrangerad av Ars Häme ry och kuraterad av Aino Kannisto och Salla Laurinolli, i Länsstyrelsens hus som stod färdigt 1834 och ritades av C. L. Engel, samt till början av september på femte utgåvan av Biennale Le Latitudini dell’Arte - Svezia e Italia (Sverige och Italien), kuraterad av Paul Thomassen, i Palazzo Ducale i Genua, Italien.


Tack till Markus Karger, Centret för konstfrämjande (Taike) och Finska Kulturfonden.

 

Artist Statement

Jukka Korkeila:
Sinä kuljet kohti valoa, joka odottaa elämäsi lopussa (Du gehst dem Licht entgegen, das dich gegen Ende deines Lebens erwartet)

5.8.–4.9.2022

 

Kaikki taide tapahtuu valossa, valosta ja valon kautta.

Näkyvässä universumissa me näemme värejä. Värit ovat maalausta ja universumin osia yhdistäviä tekijöitä. Meidän kokemuksemme värien havaitsemisesta ovat tulosta valon heijastumisesta erilaisilta pinnoilta. Me emme itse asiassa näe ympärillämme olevaa maailmaa, vaan me näemme ainoastaan valon heijastuvan siitä. Näköaistin kautta tapahtuva havainnointimme tapahtuu valossa, valon kautta ja sen välityksellä. Kaikki taide toteutuu valon valtakunnassa. Maalaaminen on toimimista yhdessä valon kanssa.

Valkoinen valo sisältää kaikki näkyvän valon eri aallonpituudet, siis kaikki näkemämme värit. Valon vastakohta on pimeys, valon läsnäolon puuttuminen. Maalarin paletissa sitä edustaa musta, joka ei ole väri, koska se ei heijasta valoa, vaan imee sitä itseensä. Universumissa on valoa ja valon poissaoloa. Näkyvän valon spektri lankeaa valon ja pimeyden väliin. Värit toteutuvat universumissa kahden fyysisen ääripään, auringon ja mustan aukon välissä, joita voisi ajatella matkana tähden syntymästä sen kuolemaan.

Me saamme valomme auringon, maata lähinnä olevan tähden, säteilemästä valkoisesta valosta, joka syntyy lämpöydinfuusion tuloksena auringon ytimessä. Maata lähin luhistunut tähti, musta aukko, sijaitsee linnunradan keskustassa, jonne kaikki on hiljalleen valumassa. Musta aukko imee kaiken itseensä, eikä edes valo voi paeta sieltä, ja siksi se edustaa absoluuttista mustaa, pimeyttä maailmankaikkeudessa. Musta aukko edustaa valon mennyttä aikaa ja se on valon matkan päätepiste, valon hauta, jonne fotonit katoavat.

Näkyvän valon spektriä, ultravioletista infrapunaan, voidaan myös pitää syklisenä matkana pimeydestä valoon ja takaisin, mutta tämä koskee vain ihmisen rajoittunutta kykyä nähdä ja tarkkailla elektromagneettisen säteilyn eri aallonpituuksia näköaistin välityksellä. On olemassa valoa ja valon puutetta. Maalaus voi olla olemassa vain valossa, pimeässä se lakkaa olemasta, silloin me emme enää voi havaita sitä.

Maalaus on yhteydessä kosmiseen universumiin, jota valo hallitsee. Alkuaineet ovat syntyneet alkuräjähdyksessä ja sen jälkeisessä tähtien ydinsynteesissä, joka tapahtuu universumin kirkkaimmassa fotonikeitoksessa, itse tähtien ytimissä. Meidän kehomme rakentuvat tähdissä syntyneistä alkuaineista. Me voimme nähdä kehomme tähtien ydinsynteesin jatkeina. Samoin ovat syntyneet kaikki alkuaineet, joissa muun muassa pigmentit muodostuvat ja joilla maalarit maalaavat. Me olemme kaikki kaikuja valosta ja me maalaamme kaikuja valolla. Valosta kaikki on peräisin ja valoon kaikki palaa, syklisesti, aina.

– Jukka Korkeila