Group exhibition
Field Trip
3.6.-3.7.2016

Helsinki Contemporary ends its spring season with a group exhibition, Field Trip, which brings together five visual artists who studied at the Academy of Fine Arts, Helsinki at the beginning of the 2000s: Hannaleena Heiska, Rauha Mäkilä, Maiju Salmenkivi, Timo Vaittinen and Camilla Vuorenmaa. The exhibition offers a fascinating glimpse into contemporary painting through the work of artists who have made creditable careers for themselves. Now, both artists and public have a chance to look back at their student days, and at where they have come from – and perhaps to see what we might expect from the future.

The exhibition consists of new works, plus some made specifically for this occasion and constructed for the Gallery space. On returning to the city block of their student years – on one side of which the Academy of Fine Arts once stood – they get to enjoy communal activity and the fruits that it bears: they can check out just how long the journey is from Yrjönkatu 18 to Bulevardi 10. During the spring, the artists have met, discussed, reminisced, lived it up, and recalibrated. The results can also be seen in the collage-like whole, in which everyone brings their own contribution to the shared table, for instance, in the form of memories, treasures from the archives, sketches and new ideas.


---


In Hannaleena Heiska’s (b. 1973) previous solo exhibition in the gallery in 2015 the artist for the first time showed only charcoal drawings: of observatories, icebergs and kaleidoscopic figures. Heiska’s way of drawing is very similar to her way of painting; she makes her works at a single sitting and tries to achieve an apparently effortless impression. Heiska’s first extensive museum exhibition was at Gothenburg Museum of Art in 2015. This year, she has, for instance, taken part in a group exhibition at Bomuldsfabriken Kunsthall in Norway. Coinciding with Field Trip, a group exhibition is opening at Galerie La Ferronnerie in Paris, again including charcoal drawings. Heiska will also be taking part in this summer’s Mänttä Art Festival.


Rauha Mäkilä’s (b. 1980) works are comments on the media world and social-media culture that surround us, simultaneously seeking to create both a distance from them and closeness to them. Last winter, Mäkilä took part in the Dark Days, Bright Nights group exhibition, which focussed on Finnish painting at the Kemper Museum of Contemporary Art in Kansas City, Missouri. Recently her works have also been seen at Felleshus, Berlin, as part of the Boutique touring exhibition, and at Nordic Contemporary in Paris. Mäkilä curated the Young Artists 2015 exhibition at Kunsthalle Helsinki.


In Maiju Salmenkivi’s (b. 1972) artworks fantasy meets reality. Her previous exhibition at the Gallery, in 2015, showed brightly coloured landscapes inspired by Helsinki, in which anonymous figures met in urban situations. Chance plays a major role in Salmenkivi’s working process. It provides an initial impetus that sets the mood for the painting. She is interested in encounters and celebrations, and, on the other hand, in urban locations and everyday events. Her works frequently contain references to news images. In autumn 2016, Salmenkivi will be taking part in a group exhibition at Kunsthall Stavanger, Norway.


Timo Vaittinen (b. 1976) is known for his collage paintings, video animations and installations. The starting point for his works is generally a fictitious narrative. His imagery contains references to psychedelia and mysticism, and to the spirit world. Vaittinen is one of the founders of the SIC Gallery on Jätkäsaari Island in Helsinki, and a solo exhibition of his was shown there in 2015. In that same year, he took part in the Meditations and Spells group exhibition at Ytan in Västerås, Sweden, and in the Valtio+ (state) exhibition shown in the former provincial prison in Turku. His videoworks were, for instance, seen at the Moving Image Art Fair in New York in 2015, and at the Hors Pistes Festival in Paris in 2016. This coming summer, Vaittinen will be taking part in the Mänttä Art Festival.


Camilla Vuorenmaa’s (b. 1979) art combines painting and sculpture. She carves large wooden boards as though she were drawing, and paints with copious amounts of paint. The paintings often extend into the surrounding space as murals. In her works Vuorenmaa depicts the individual’s experience: initial effort, success and failure, affection, frustration, the dignity of everyday life. Recently, she has being investigating the relationship between the individual and the group. Vuorenmaa won a prize for her wooden works in the International Solo Awards 2013 at the Spring exhibition at Kunsthal Charlottenborg in Copenhagen. She also received the Finnish Academy of Fine Arts Prize in spring 2015, and a solo exhibition was shown at EMMA – Espoo Museum of Modern Art in spring 2016. This coming autumn, she will be taking part in the International Print Triennial Graphica Creativa ’16 at Jyväskylä Art Museum.


Of the Field Trip artists Heiska, Mäkilä, Salmenkivi and Vuorenmaa will be taking part in the spring 2017 group exhibition of painting at Landskrona Museum, Sweden. The Sensual Knowledge exhibition is being curated by Mika Hannula.

Luokkaretki

Helsinki Contemporaryn kevätkauden päättää ryhmänäyttely Luokkaretki, joka tuo yhteen viisi 2000-luvun alussa Kuvataideakatemiassa opiskellutta kuvataiteilijaa: Hannaleena Heiskan, Rauha Mäkilän, Maiju Salmenkiven, Timo Vaittisen ja Camilla Vuorenmaan. Näyttely on mielenkiintoinen katsaus nykymaalaukseen ansiokkaasti uraa tehneiden taiteilijoiden työskentelyn kautta. Nyt tekijöillä ja yleisöllä on mahdollisuus katsoa taaksepäin opiskeluaikoja, ja sitä mistä on tultu – ja kenties nähdä mitä tulevalta sopii odottaa.


Näyttelyssä on taiteilijoiden uusia, sekä varta vasten tähän yhteyteen toteutettuja, tilaan rakentuvia teoksia. Palattaessa opiskeluaikojen kortteliin – jonka toisella puolella Kuvataideakatemia aikoinaan toimi – päästään nauttimaan yhdessä tekemisestä ja sen kantamista hedelmistä: voidaan tarkastella miten pitkä matka onkaan Yrjönkatu 18:sta Bulevardi kymppiin? Taiteilijat ovat kevään aikana tavanneet, keskustelleet, muistelleet, irrotelleet ja viritelleet. Lopputuloksena nähdään myös kollaasimainen kokonaisuus, jossa kaikki tuovat oman panoksensa yhteiseen pöytään mm. muistojen, arkistojen aarteiden, luonnosten ja uusien ideoiden muodossa.


---


Hannaleena Heiskan (s. 1973) edellisessä yksityisnäyttelyssä galleriassa vuonna 2015 taiteilija esitti ensimmäistä kertaa pelkästään hiilipiirustuksia: observatorioita, jäävuoria sekä kaleidoskooppimaisia hahmoja. Heiskan tapa piirtää on hyvin samankaltainen kuin hänen tapansa maalata; hän tekee teokset yhdeltä istumalta ja pyrkii vaivattoman näköiseen jälkeen. Heiskan ensimmäinen kattava museonäyttely oli Göteborgin taidemuseossa 2015. Tänä vuonna hän on osallistunut mm. ryhmänäyttelyyn Bomuldsfabriken Kunsthallissa Norjassa, samaan aikaan Luokkaretki-näyttelyn kanssa avautuu Pariisissa, Galerie La Ferronneriessa ryhmänäyttely, jossa mukana on niinikään hiilipiirroksia. Heiska osallistuu myös Mäntän kuvataideviikoille tulevana kesänä.


Rauha Mäkilän (s. 1980) teokset syntyvät kommenteiksi meitä ympäröivään mediamaailmaan ja somekulttuuriin, hakien niihin yhtä aikaa niin etäisyyttä kuin läheisyyttä. Mäkilä osallistui viime talvena suomalaiseen maalaukseen keskittyneeseen Dark Days, Bright Nights -ryhmänäyttelyyn Kemper Museum of Contemporary Artissa Kansas Cityssä, Missourissa. Hiljattain Mäkilän teoksia on nähty myös Felleshusissa, Berliinissä osana kiertävää, Boutique-näyttelyä sekä Nordic Contemporaryssa Pariisissa. Mäkilä kuratoi Helsingin Taidehallissa esitetyn Nuoret 2015 -näyttelyn.


Maiju Salmenkiven (s. 1972) taiteessa fantasia kohtaa todellisuuden. Hänen edellisessä näyttelyssään galleriassa vuonna 2015 esillä oli Helsingistä inspiroituneita värikkäitä maisemia, joissa anonyymit hahmot kohtasivat urbaaneissa tilanteissa. Salmenkiven työskentelyssä sattuma on isossa roolissa. Se toimii alkusysäyksenä, joka ohjaa maalauksen tunnelmaa. Salmenkiveä kiinnostavat kohtaamiset, juhlat ja toisaalta urbaanit miljööt ja arkiset tapahtumat. Usein hänen teoksistaan löytyy viitteitä uutiskuvastoon. Syksyllä 2016 Salmenkivi osallistuu ryhmänäyttelyyn Kunsthall Stavangerissa, Norjassa.


Timo Vaittinen (s. 1976) tunnetaan kollaasimaalauksistaan, videoanimaatioistaan sekä installaatioistaan. Hänen teostensa lähtökohtana on useimmiten fiktiivinen narratiivi. Hänen kuvastossaan on viitteitä psykedeliaan sekä mystiikkaan ja henkimaailmaan. Vaittinen on yksi Helsingin Jätkäsaaressa sijaitsevan SIC-gallerian perustajista, SIC:issä nähtiin hänen yksityisnäyttelynsä 2015. Samana vuonna hän osallistui ryhmänäyttelyyn Meditations and Spells Ytanissa Västeråsissa, Ruotsissa sekä Turun entisessä Lääninvankilassa esitettyyn Valtio+ -näyttelyyn. Hänen videoteoksiaan nähtiin mm. Moving Image Art Fairissa New Yorkissa vuonna 2015 sekä Hors Pistes Festivalilla Pariisissa vuonna 2016. Tulevana kesänä Vaittinen osallistuu Mäntän kuvataideviikoille.


Camilla Vuorenmaan (s. 1979) taiteessa yhdistyy maalaaminen ja veistäminen. Hän kaivertaa suurikokoisia puulevyjä, kuin piirtäen, ja maalaa runsain värein. Usein maalaukset jatkuvat tilaan seinämaalauksina. Vuorenmaa kuvaa teoksissaan yksilön kokemusta: ponnistusta, onnistumista ja epäonnistumista, kiintymystä, turhautumista, arjen arvokkuutta. Viimeaikoina hän on tutkinut yksilön ja ryhmän suhdetta. Vuorenmaa palkittiin puutöistään International Solo Awardilla vuoden 2013 Spring exhibitionissa Kunsthal Charlottenborgissa Kööpenhaminassa. Hänelle myönnettiin keväällä 2015 Suomen taideakatemian palkinto ja hänen yksityisnäyttelynsä nähtiin EMMA – Espoon modernin taiteen museossa keväällä 2016. Tulevana syksynä hän osallistuu Graphica Creativa ’16 –grafiikkatriennaaliin Jyväskylän taidemuseossa.


Luokkaretki-näyttelyn taiteilijoista Heiska, Mäkilä, Salmenkivi ja Vuorenmaa osallistuvat keväällä 2017 maalauksen ryhmänäyttelyyn Landskrona Museumissa. Sensual Knowledge -näyttelyn kuratoi Mika Hannula.

Klassresa

Helsinki Contemporarys vårsäsong avslutas med grupputställningen Klassresa, som för samman fem bildkonstnärer som studerade vid Bildkonstakademin i början av 2000-talet: Hannaleena Heiska, Rauha Mäkilä, Maiju Salmenkivi, Timo Vaittinen och Camilla Vuorenmaa. Utställningen ger en intressant överblick över samtidsmåleriet via fem konstnärer som alla gjort en ståtlig karriär. Nu kan både de själva och publiken se tillbaka på studietiden och varifrån de kommit – och kanske få en inblick i vad framtiden kan föra med sig.

På utställningen visas nya verk varav vissa är gjorda enkom för denna utställning. Galleriet ligger i samma kvarter där också Bildkonstakademin låg under konstnärernas studietid, och återkomsten ger dem en möjlighet att njuta av samarbetet och dess frukter: hur lång är de facto sträckan från Georgsgatan 18 till Bulevarden 10? Under vårens lopp har konstnärerna träffats, diskuterat, delat gamla minnen, kastat loss och smitt planer. Resultatet är en collagelik utställning där var och en bidrar med sin egen insats i form av bland annat minnen, skatter ur arkiven, skisser och nya idéer.

---

På Hannaleena Heiskas (f. 1973) separatutställning på galleriet ifjol visade hon för första gången enbart kolteckningar: observatorier, isberg och kalejdoskopiska gestalter. Heiskas sätt att teckna är mycket likt hennes sätt att måla: hon gör sina verk på en gång och eftersträvar ett okonstlat resultat. Sin första stora museiutställning hade Heiska ifjol på Göteborgs konstmuseum. I år har hon deltagit bl.a. i en grupputställning på Bomuldsfabriken Kunsthall i Norge. Samtidigt som utställningen Klassresa visas en grupputställning på Galerie La Ferronnerie i Paris där hon också ställer ut kolteckningar. I sommar deltar Heiska dessutom i Bildkonstveckorna i Mänttä.

Rauha Mäkilä (f. 1980) skapar sina verk som kommentarer till den omgivande medievärlden och de sociala mediernas kultur – fenomen som hon vill hålla nära och på avstånd på en och samma gång. Mäkilä deltog i vintras i utställningen Dark Days, Bright Nights på Kemper Museum of Contemporary Art i Kansas, Missouri. Utställningen fokuserade på finländskt måleri. Nyligen visades Mäkiläs verk också på Felleshus i Berlin som en del av en ambulerande utställning samt på Nordic Contemporary i Paris. Mäkilä var också kurator för utställningen De unga 2015 på Helsingfors Konsthall.

I Maiju Salmenkivis (f. 1972) konst möter fantasin verkligheten. På sin föregående utställning på galleriet ifjol visade hon färggranna Helsingforsinspirerade landskap där anonyma gestalter möts i urbana situationer. Slumpen spelar en viktig roll i Salmenkivis arbete. Den fungerar som en första impuls som får ange stämningen i målningen. Salmenkivi är intresserad av möten och fester men också av urbana miljöer och vardagliga händelser. Referenser till nyhetsbilder är vanliga i hennes verk. Hösten 2016 deltar Salmenkivi i en grupputställning på Kunsthall Stavanger i Norge.

Timo Vaittinen (f. 1976) är känd för sina collagemålningar, videoanimationer och installationer. Fiktiva narrativ bildar ofta utgångspunkten för hans verk. I hans bildvärld ingår referenser till det psykedeliska och till mystik och andevärlden. Vaittinen är en av grundarna av galleri SIC på Busholmen i Helsingfors där han också hade en separatutställning ifjol. Samma år deltog han dessutom i grupputställningen Meditations and Spells på Ytan i Västerås i Sverige samt i utställningen Staten+ i det gamla länsfängelset i Åbo. Videoverk av Vaittinten visades bl.a. på Moving Image Art Fair i New York 2015 och på Hors Pistes Festival i Paris 2016. I sommar deltar Vaittinen i Bildkonstveckorna i Mänttä.

Camilla Vuorenmaa (f. 1979) kombinerar måleri och skulptur i sin konst. Hon graverar stora träskivor som ett slags teckningar som hon sedan målar med ymniga färger. Ofta fortsätter målningarna i rummet som väggmålningar. Vuorenmaa skildrar individens upplevelse: ansträngning, framgång och motgång, tillgivenhet, frustration, värdighet i vardagen. På senaste tid har hon studerat relationen mellan individ och grupp. Vuorenmaa belönades för sina träarbeten med ”International Solo Award” på Kunsthal Charlottenborgs vårutställning i Köpenhamn 2013. Våren 2015 beviljades hon Finlands konstakademis pris och denna vår hade hon en separatutställning på EMMA – Esbo moderna konstmuseum. I höst deltar hon i grafiktriennalen Graphica Creativa ’16 på Jyväskylä konstmuseum.

Av de medverkande konstnärerna på utställningen Klassresa deltar Heiska, Mäkilä, Salmenkivi och Vuorenmaa våren 2017 i grupputställningen Sensual Knowledge på Landskrona Museum i Sverige. Kurator för utställningen är Mika Hannula.