Delulufesting Dimension
24.5.-29.6.2024

Emma Ainala presents her latest paintings in her fourth solo exhibition at Helsinki Contemporary, Delulufesting Dimension, which embarks on a freshly nuanced and deepening exploration of her signature themes: femininity and the gaze.

Ambiguous figures in flamboyant interiors are recurring tropes in Ainala’s richly detailed paintings. While their content invokes the short-lived fads of the digital era, their exquisite, painstaking execution is time-consuming and meticulously planned. Her work also alludes frequently to art history. Sometimes she might combine allusions to the mystical worlds of the Renaissance painter Hieronymus Bosch with references to hyper-specific TikTok trends in one and the same painting.

The term “delulufesting” is the artist’s own portmanteau word of the internet slang terms “delulu” and “manifesting”, both of which refer to the blurring of boundaries between reality and fantasy. “Delulu'' is a term describing the delusional belief that one can influence one’s destiny through sheer willpower. “Manifesting” meanwhile describes the practice of willing something into existence purely by thinking aspirational thoughts – by focusing your thoughts on a desired outcome as if it were already true, you can supposedly make dreams come true in real life as well.

Ainala’s latest paintings depict lavish, manor-like interiors inhabited by female figures that are hybridized with mythical creatures. It remains for the viewer to interpret whether we are looking at “dreams come true”, fantasy scenes, role play, or nightmares.

Womanhood and girlhood are long-standing themes in Ainala’s oeuvre. The figures in her latest paintings are portrayed in princess-like gowns and wedding veils, sometimes blending in with the ornate interiors. The figure’s gaze is usually averted or her eyes are closed, or the head and eyes might be absent altogether. Bridal gowns and veils are trappings associated with the new #bridalcore fashion trend that is on the rise on social media.

Ainala’s paintings are packed with a teeming array of symbols and allusions. Their interpretation is ultimately left up to the viewer, as her paintings seem to pose more contradictory questions than offer solid answers.

Delulufesting Dimension takes us to a dimension where the digital and material worlds collide, and where reality is hybridized with dreams, wishes, and delusions.

That said, every artist must inherently embrace a near-delusional conviction in a positive outcome. When painting or preparing an exhibition, the artist must cling to the unshakeable belief that something will eventually manifest out of thin air.  The artist must be able to picture the desired outcome and invest boundless trust in a process that is inherently indeterminate.

 

Emma Ainala (b. 1989, Helsinki, lives and works in Savonlinna, Finland) graduated from the Finnish Academy Fine Arts of Uniarts Helsinki in 2013. She had her first solo museum exhibition at Mikkeli Art Museum in 2017, followed by another one at Jyväskylä Art Museum in 2019, and Hyvinkää Art Museum in 2020. In spring 2018, she was invited to take part in the prestigious Spring Exhibition at Copenhagen’s Kunsthalle Charlottenborg. Her works have been widely exhibited in Finland and in Europe. Her works are included in collections such as the art collection of the Saastamoinen Foundation, the Niemistö Collection and Mikkeli Art Museum’s collection.


Artwork image: Emma Ainala: Pigeon Promenade (2024). Oil on canvas, 170 x 180 cm. Photo: Johannes Ekholm.

Emma Ainalan neljäs Helsinki Contemporaryssa nähtävä yksityisnäyttely Delulufesting Dimension esittelee taiteilijan uusimpia maalauksia. Näyttely syventää hänen teoksistaan tuttuja katseen ja naiseuden teemoja ja tuo hänen tuotantoonsa uusia sävyjä.

Ainalan runsaissa maalauksissa keskeisiä elementtejä ovat ylitsevuotavat sisätilat ja niissä liikkuvat monitulkintaiset hahmot. Hänen taiteensa on vahvasti kiinni nykyhetkessä ja sen nopeissa ilmiöissä, mutta taidokkaiden ja yksityiskohtaisten maalausten toteutustapa on hidas ja tarkkaa suunnittelua vaativa. Teoksissa näkyy myös taiteilijan tietoisuus taidehistoriasta. Yhdessä maalauksessa voi olla samaan aikaan viittauksia niin renessanssimaalari Hieronymus Boschin mystisiin maisemiin kuin TikTokissa leviäviin hyperspesifeihin muotitrendeihin.

Näyttelyn nimessä esiintyvä sana ”delulufesting” on taiteilijan luoma yhdistelmä internet-slangissa esiintyvistä sanoista ”delulu” ja ”manifesting”, jotka molemmat viittaavat todellisuuden ja kuvitelman rajojen hämärtymiseen. ”Deluluksi” kutsutulla henkilöllä on epärealistisia kuvitelmia siitä, että hän pystyy toteuttamaan unelmiaan tahdonvoimalla. ”Manifesting”, manifestoiminen, taas on todellisten asioiden saavuttamista mielikuvaharjoittelun avulla. Ideana on, että kun omia haaveitaan alkaa ajatella ikään kuin ne olisivat jo tapahtuneet, unelmista tulee totta myös oikeassa elämässä.

Taiteilijan uusissa maalauksissa näemme raskaasti sisustettuja, kartanomaisia sisätiloja, joissa naishahmot sulautuvat taruolentoihin. Katsojalle jää tulkittavaksi, onko kyse todellisuudeksi muuttuneesta haaveesta, kuvitelmasta, leikistä vai pahasta unesta.

Emma Ainala on jo pitkään tutkinut tuotannossaan naiseuden ja tyttöyden teemoja. Uusissa teoksissa esiintyy morsiuspukuihin ja huntuihin pukeutuneita hahmoja. Välillä prinsessamainen asu ja sen sisällä oleva ihminen sekoittuvat sisustukseen. Monesti hahmojen oma katse on käännetty poispäin, silmät ovat sulkeutuneet, tai hahmolta puuttuu pää ja silmät kokonaan. Morsiuspuvut ja hunnut ovat yhden sosiaalisessa mediassa viime aikoina esiin nousseen muotitrendin, #bridalcoren, piirteitä.

Ainalan maalauksissa on usein valtavasti erilaiseja symboleja ja viittauksia. Katsojasta itsestään on kiinni, miten hän tulkitsee teoksia, jotka tuntuvat aina ennemmin esittävän useita ristiriitaisia kysymyksiä, kuin tarjoavan valmiita vastauksia.

Delulufesting Dimension kuvaa ulottuvuutta, jossa digitaalinen ja materiaalinen sekä harhat, toiveet, unet ja todellisuus sekoittuvat toisiinsa. Harhainen usko tulevaan on, toisaalta, myös tärkeä osa taiteilijan työtä. Teosta tai teoskokonaisuutta muodostaessa taiteilijan täytyy uskoa valtavasti johonkin, joka on aluksi vain kuvitelmaa. Taiteilijan on aina kyettävä näkemään mielessään tuleva ja vain luotettava epävarmaan prosessiin.

 

Emma Ainala (s. 1989, Helsinki, asuu ja työskentelee Savonlinnassa) valmistui Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta vuonna 2013. Ainalan ensimmäinen museoyksityisnäyttely nähtiin Mikkelin taidemuseossa jo vuonna 2017, ja vuonna 2019 toteutui toinen laaja yksityisnäyttely Jyväskylän taidemuseossa. Vuonna 2020 Ainalalta nähtiin yksityisnäyttely Hyvinkään taidemuseossa. Keväällä 2018 Ainala kutsuttiin perinteikkääseen Spring Exhibition -näyttelyyn Kunsthal Charlottenborgiin Kööpenhaminaan. Ainalan teoksia on nähty laajasti näyttelyissä Suomessa ja Euroopassa. Hänen teoksiaan on mm. Saastamoisen säätiön kokoelmassa, Niemistö-kokoelmassa ja Mikkelin taidemuseon kokoelmassa.

Teoskuva: Emma Ainala: Pigeon Promenade (2024). Öljy kankaalle, 170 x 180 cm. Kuva: Johannes Ekholm.

Emma Ainalas fjärde separatutställning Delulufesting Dimension på Helsinki Contemporary visar konstnärens senaste målningar. Här fördjupas teman från tidigare verk som blicken och kvinnovarandet och hennes produktion får fler nyanser.

Centrala element i Ainalas rika målningar är överflödande interiörer och mångtydiga gestalter som rör sig i dem. Hennes konst är starkt förankrad i nuet med dess snabba fenomen, men de skickligt utförda och detaljerade målningarna tyder på ett långsamt arbetssätt som kräver noggrann planering. I verken märks också hennes förtrogenhet med konsthistorien. En och samma målning kan innehålla referenser till såväl renässansmålaren Hieronymus Boschs mystiska landskap som hyperspecifika modetrender som sprids på TikTok.

Begreppet “delulufesting” är myntat av konstnären genom en kombination av orden “delulu” och “manifesting”, som är internetslang där båda refererar till utsuddningen av gränserna mellan verkligheten och fantasin. Den som kallas “delulu” har orealistiska föreställningar om att hen kan förverkliga sina drömmar genom viljekraft. ”Manifesting", manifesterande, innebär att uppnå verkliga saker genom mental träning. Idén är att när du börjar tänka på dina egna drömmar som om de redan hade hänt, blir drömmarna sanna i verkliga livet också.

I hennes nya målningar ser vi tungt möblerade herrgårdsliknande interiörer där kvinnogestalterna smälter samman med sagoväsen. Det är betraktaren som får tolka huruvida det handlar om en dröm som går i uppfyllelse, ren fantasi, ett skämt eller en mardröm.

Emma Ainala har länge i sin produktion utforskat kvinnovarande och flickvarande. I de nya verken förekommer gestalter klädda i bröllopsklänningar och slöjor. Emellanåt blandas den prinsessliknande utstyrseln och personen som bär den samman med inredningen. Ofta är gestalternas egen blick bortvänd, ögonen slutna eller så saknar de helt och hållet huvud och ögon. Brudklänningar och slöjor är en av de modetrender, #bridalcore, som på sistone har fått spridning i sociala medier.

I Ainalas målningar förekommer en mängd olika symboler och referenser. Det är upp till betraktaren själv hur man tolkar verken, som tycks presentera allt fler sinsemellan motsägelsefulla frågor snarare än erbjuda färdiga svar.

Delulufesting Dimension skildrar en dimension där det digitala och det materiella, liksom illusioner, önskningar, drömmar och verklighet blandas samman. Å andra sidan är en illusorisk tro på det som ska bli en viktig del av konstnärens arbete. I utformningen av ett verk eller en verkshelhet måste konstnären tro enormt mycket på något som till en början bara är ren föreställning. Konstnären måste alltid inom sig försöka se det som ska bli till och helt enkelt lita på den osäkra processen.

 

Emma Ainala (f. 1989 i Helsingfors, bor och arbetar i Nyslott) utexaminerades från Konstuniversitetets Bildkonstakademi 2013. Ainalas första museiseparatutställning ägde rum på St. Michels konstmuseum 2017, och 2019 hade hon en stor separatutställning på Jyväskylä konstmuseum. 2020 hade Ainala en separatutställning på Hyvinge konstmuseum. Våren 2018 blev Ainala inbjuden till den traditionsrika vårutställningen på Kunsthal Charlottenborg i Köpenhamn. Hennes verk har visats i flera utställningar i Finland och i Europa och hennes verk finns representerade bl.a. i Saastamoinen stiftelsens samling, Niemistö samling och St. Michels konstmuseums samling.

Bild: Emma Ainala: Pigeon Promenade (2024), olja på dukan, 170 x 180 cm. Foto: Johannes Ekholm.