Atmosphere
18.11.-22.12.2022

Nature observation, temporality, and the relationship of human and environment are themes in Perttu Saksa’s new works. Saksa’s fourth solo exhibition at Helsinki Contemporary, Atmosphere, presents a photography series that has been done in the artist’s neighbourhood in Hankoniemi. Monochromatic studies of rock hollows, shorelines, and fleeting horizons appear abstract and minimalistic in the gallery space. Large scale prints of natural stone surfaces are scaled to human-size. They attract the viewers’ attention, help them focus on the inconspicuous, and force them to face what is in front of them. The experience of nature is still strongly present in the rugged images.

The exhibition’s name refers to Emanuele Coccia’s text, which argues that philosophical thought is everywhere, like an atmosphere. Coccia has written about metaphysics, the relationship between human and plants, and existential dependency. Similarly, Saksa’s works invite and challenge viewers to explore the human’s place in the world. The exhibition was constructed organically in its own course by collecting visual material together. Over the years, Saksa’s photographic work in Hankoniemi became consistent. However, the artist’s relationship with his surroundings has not changed during the process but it has helped him to focus, stop, and be present in the landscape.

Saksa’s works include alternation of familiar and unfamiliar, near and far, and descriptive and undefined. Despite their ascetic form, the images have a clear reference to reality. For Saksa, simplifying reality includes moving towards intuition, warmth, melancholy, fragility, and emotion. “My relationship with places is determined by simplification. I attach myself to immaterial and small matters: the distinctive light of a certain place, individual branches on familiar tree trunks, and rock landforms.”

The theme of temporality runs through the exhibition by displaying loss and presence. The works express solastalgia, environmental distress, and a feeling of loss related to places important to the artist. “By exploring geologic time in relation to human experience, you can find solace in temporality.” The photographs include a series called Dawn Chorus, which refers to collective awakening – a moment when various bird species sense the new day and break into song just before the dawn.

During the process Saksa has produced bronze sculptures – which like photographs, are equally observations of nature.Bronze as a material has been used throughout the cultural history of humans. The sculptures’ heavy, industrial material has played its part in promoting the loss of biodiversity. “I am interested in the dialogue between these two mediums. The sculptures may refer to places and natural elements at conceptual levels that might not be as natural to express through means of photography.”

Perttu Saksa (b. 1977) is a Raasepori-based visual artist. Saksa’s works explore the relationship between people and the environment. His works have been exhibited in Finland and internationally since the early 2000s, and he is featured in several public collections. The photographic book Dawn Chorus, which reflects the current exhibition’s themes, will be published by Garret Publishing this autumn.

Thank you to The Arts Promotion Centre Finland, Kone Foundation and Finnish Cultural Foundation for supporting the artist’s work.

Luontohavainto, ajallisuus ja ihmisen suhde ympäristöön ovat Perttu Saksan uusien teoksien aiheita. Saksan neljäs yksityisnäyttely Helsinki Contemporaryssa, Atmosphere, esittelee taiteilijan lähiympäristössä Hankoniemellä kuvatun valokuvasarjan. Monokromaattiset tutkielmat kallion notkelmista, rantaviivasta sekä pakenevasta horisontista asettuvat galleriatilaan abstrakteina ja minimalistisina. Suurikokoiset vedokset luonnonkivipinnoista skaalautuvat ihmisen mittaan, tarkentavat huomaamattomaan ja pakottavat katsomaan kohti. Luontokokemus on riisutuissa kuvissa yhä vahvasti läsnä.

Näyttelyn nimi on viittaus filosofi Emanuele Coccian tekstiin, jossa hän käsittelee filosofisen ajattelun olemista ja ilmenemistä kaikkialla, ilmakehän tavoin. Coccia on kirjoittanut metafysiikasta, ihmisen ja kasvien suhteesta, ja eksistentiaalisesta riippuvuudesta. Yhtä lailla Saksan teokset kutsuvat ja haastavat tutkimaan ihmisen paikkaa maailmassa. Nyt nähtävä teoskokonaisuus on rakentunut omalla painollaan, orgaanisesti, hiljalleen materiaalia haalien. Vuosien myötä Saksan kuvaustyö Hankoniemellä on tullut johdonmukaisemmaksi. Taiteilijan suhde omaan lähiympäristöönsä ei ole kuvaamisen myötä muuttunut, vaan prosessi on auttanut keskittymään, pysähtymään, olemaan maisemassa.

Perttu Saksan teoksissa tapahtuu vuorovetoa tutun ja vieraan, läheisen ja etäällä olevan sekä kuvaavan ja määrittelemättömän välillä. Askeettisesta muodostaan huolimatta kuvilla on selkeä viittaussuhde todellisuuteen, jonka pelkistäminen on Saksalle kulkemista kohti intuitiivisia asioita, lämpöä, melankoliaa, haurautta, kosketettavuutta. ”Oma suhteeni paikkoihin määrittyy pelkistämällä. Kiinnityn hyvin aineettomiin ja pieniin asioihin, jollekin paikalle ominaiseen valoon, yksittäisiin oksiin tuttujen puiden rungoilla, kallion pinnanmuodostumiin.” 

Ajallisuuden teema kulkee läpi näyttelyn sekä menetyksen että hetkessä olemisen kautta. Solastalgia, ympäristösuru ja taiteilijalle tärkeisiin paikkoihin liittyvä menetyksen tunne on teoksissa läsnä. ”Tarkastelemalla geologista aikaa suhteessa inhimilliseen kokemuksellisuuteen, voi ihmisen hetkellisyydestä löytää myös jotain lohdullisuutta.” Valokuvateoksiin lukeutuu Dawn Chorus niminen sarja. Termi viittaa kollektiiviseen havahtumiseen – hetkeen, jolloin eri lintulajit aistivat lähestyvän päivän ja laulavat samanaikaisesti juuri ennen auringonnousua.

Osana prosessia Saksa on tehnyt pronssiveistoksia, jotka ovat yhtä lailla rajauksia, otoksia luonnosta. Pronssi on kulkenut läpi koko ihmisen kulttuurisen historian. Veistosten raskas teollinen materiaali on omalta osaltaan ollut myös edesauttamassa luonnon katoamista. ”Koen näiden kahden taidemuodon keskinäisen vuoropuhelun kiinnostavana. Veistokset saattavat viitata paikkoihin ja luonnonelementteihin käsitteellisillä tasoilla, joita ei ehkä olisi valokuvan keinoin niin luontevaa ilmaista.”

Perttu Saksa (s. 1977) on raaseporilainen kuvataiteilija. Saksa työskentelee ihmisen ja ympäristön suhdetta käsittelevien aiheiden parissa. Hänen teoksiaan on ollut esillä näyttelyissä kotimaassa ja ulkomailla 2000-luvun alusta lähtien ja Saksan teoksia on lukuisissa julkisissa kokoelmissa. Näyttelyn teemoja käsittelevä valokuvakirja Dawn Chorus ilmestyy tänä syksynä Garret Publishingin julkaisemana.

Kiitokset Taiteen edistämiskeskukselle (Taike), Koneen Säätiölle ja Suomen kulttuurirahastolle taiteilijan työskentelyn tukemisesta.

 

 

Motiven i Perttu Saksas nya verk omfattar naturobservationer, temporalitet och människans förhållande till miljön. På sin fjärde separatutställning på Helsinki Contemporary, Atmosphere, visar Saksa en serie fotografier tagna i konstnärens närmiljö på Hangö udd. De monokromatiska studierna av sänkor i berget, strandlinjen och den flyende horisonten intar sina platser på galleriet som abstrakta och minimalistiska verk. Bilderna skalas till mänskliga mått, sätter fokus på det obemärkta och tvingar betraktaren att rikta blicken mot det. Naturkänslan är fortfarande starkt närvarande i de avskalade bilderna.

Namnet på utställningen refererar till filosofen Emanuele Coccias text där han diskuterar det filosofiska tänkandets existens och manifestation överallt, i likhet med atmosfären. Coccia har skrivit om metafysik, förhållandet mellan människor och växter, och existentiellt beroende. På samma sätt inbjuder och utmanar Saksas verk till att utforska människans plats i världen. Den verkshelhet som nu visas har uppstått ur sin egen tyngd, organiskt, sakta samlande på sig materialet. Under årens lopp har Saksas arbete med att fotografera Hangö udd blivit alltmer följdriktigt. Konstnärens förhållande till sin närmiljö har inte förändrats, men processen har hjälpt till att fokusera, stanna upp, vara närvarande i landskapet.

I Perttu Saksas verk sker ett stafettlopp mellan det välbekanta och det främmande, det nära och det avlägsna samt det åskådliggjorda och det odefinierade. Trots sin asketiska form har bilderna tydliga referenser till verkligheten. För Saksa är förenklingen en väg mot det intuitiva, värmen, melankolin, skörheten, det berörbara. "Mitt förhållande till platser definieras av förenkling. Jag dras till det immateriella och de små sakerna, till ett specifikt ljus på en plats, till individuella grenar på stammarna till välbekanta träd, till bergformationernasytor."

Temporaliteten löper som en tråd genom utställningen, såväl i förlusten som i närvaron i ögonblicket. Solastalgi, en miljösorg och känslan av saknad visavi för konstnären viktiga platser är närvarande i verken. "Genom att studera den geologiska tiden i förhållande till den mänskliga erfarenheten kan man även finna något uppmuntrande i människans flyktighet." I fotoverken ingår en serie med titeln Dawn Chorus. Titeln syftar på det kollektiva uppvaknandet – ögonblicket då olika fågelarter känner av den annalkande dagen och samtidigt börjar sjunga strax före soluppgången.

Under processens gång har Saksa gjort skulpturer i brons, som likaledes är avgränsningar, ögonblicksbilder av naturen. De är likaledes avgränsningar, ögonblicksbilder av naturen. Bronset har funnits genom hela människans kulturhistoria. Det tunga industriella materialet i skulpturerna har för sin del också bidragit till förlusten av naturen. "Jag upplever att det är intressant med den inbördes dialogen mellan dessa två konstformer. Skulpturerna förmår referera till platser och naturelement på ett konceptuellt plan, som kanske inte går att uttrycka lika naturligt genom fotomediet."

Perttu Saksa (f. 1977) är en bildkonstnär från Raseborg. Saksa arbetar med motiv som tar upp förhållandet mellan människa och miljö. Saksas verk har visats på utställningar i Finland och utomlands sedan början av 2000-talet och hans verk finns representerade i ett flertal offentliga samlingar. Dawn Chorus, en bok med fotografier som tar upp samma teman som utställningen ges i höst ut på förlaget Garret Publishing.

Tack till Centret för konstfrämjande (Taike), Konestiftelsen och Finska kulturfonden för deras stöd.

X