Butterfly Garden
9.8.-8.9.2024

For the past fifteen years, Anna Retulainen has been creating a garden that has emerged in a key role in her paintings. The garden is itself an artwork in this exhibition. Someone once described the experience of visiting her garden as “stepping into a painting”. Butterfly Garden explores whether a painting can offer the reverse experience: the feeling of entering a garden.

 

Retulainen’s garden and its plants exist mainly for the benefit of insects. Insect decline is a heartfelt concern for the artist, who deals with this theme both through painterly expression and contemplation of beauty.

 

Painting and gardening are intermingled practices for Retulainen. Her paintings are not depictions of plants but maps of next year’s garden. Her garden and her paintings are built in dialogue, the noticeable difference being that plants are harder to control than paints.

 

Retulainen’s paintings are layered like gardens. Last year’s fallen leaves protect the soil and feed new growth, with dinosaur kale and carrots mingling happily with myriad flowers. The various stages of the painting process – priming, overpainting, scraping, erasing – are analogous to planting, transplanting and weeding.

 

A garden is a miniature human-made world – a picture of nature. It is no coincidence that many artists keep gardens. Retulainen strives to interfere as little as possible with the natural cycle of the plants in her garden. Her relationship with her garden, its plants, trees and insects is a straightforward one: here, people are merely visitors.
Anna Retulainen (b. 1969) divides her time between Helsinki and Berlin. She has exhibited her work in Finland and internationally since the 1990s, and her paintings are found in all major Finnish art collections. Retulainen has been painting gardens for over fifteen years. Butterfly Garden is her seventh solo exhibition at Helsinki Contemporary.

Anna Retulainen on viidentoista vuoden ajan rakentanut puutarhaa, joka on tärkeä osa hänen maalaustaidettaan. Puutarha itsessään on yksi tämän näyttelyn teoksista. Eräs Retulaisen puutarhassa vieraillut henkilö kuvasi, että puutarhassa tuntui kuin olisi astunut sisälle maalaukseen. Perhospuutarha ehdottaa, voisiko maalaus tarjota päinvastaisen kokemuksen: kuin astuisi sisälle puutarhaan.

 

Retulaisen puutarha ja sinne valitut kasvit ovat olemassa ensisijaisesti hyönteisiä varten. Hyönteiskato on suuri huolenaihe, jota hän käsittelee teoksissaan maalauksen keinoin ja kauneuden kautta.

 

Maalaus ja puutarhanhoito ovat Retulaisella jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Hänen maalauksensa eivät kuvaa puutarhan kasveja; näyttelyn maalaukset ovat suunnitelmia seuraavan vuoden puutarhaan. Toisaalta puutarhaa myös rakennetaan maalaamista ajatellen. Huomattavin ero on, että kasveja on vaikeampi hallita kuin värejä.

 

Retulaisen maalaukset ovat kerroksellisia kuin puutarha. Edellisvuoden kasvien maatuneet lehdet ruokkivat ja suojaavat maaperää. Maalauksessa mustakaali ja porkkana elävät kukkakasvien seassa. Maalausprosessin eri vaiheet – pohjustus, päälle maalaaminen, maalin pois raaputtaminen ja peseminen, ja niin edelleen – vertautuvat kasvien istuttamiseen, siirtelyyn ja kitkemiseen.

 

Puutarha on ihmisen luoma pienoismaailma, kuva luonnosta. Ei ole sattumaa, että monilla taiteilijoilla on ollut oma puutarha. Retulainen pyrkii puuttumaan mahdollisimman vähän puutarhansa kasvien luonnolliseen elämään. Taiteilijan suhde puutarhaan, sen kasveihin, puihin ja hyönteisiin on yksinkertainen: ihminen on täällä vain käymässä.Anna Retulainen (s. 1969) asuu ja työskentelee Helsingissä ja Berliinissä. Hänen maalauksiaan on esitetty näyttelyissä Suomessa ja ulkomailla 1990-luvulta lähtien, ja hänen teoksiaan on kaikissa merkittävimmissä suomalaisissa taidekokoelmissa. Retulainen on maalannut puutarhoja yli viidentoista vuoden ajan. Perhospuutarha on taiteilijan seitsemäs yksityisnäyttely Helsinki Contemporaryssa.

I femton års tid har Anna Retulainen sysslat med trädgårdsodling, något som är en viktig del i hennes måleri. Trädgården i sig är ett av verken på den här utställningen. En person som besökt Retulainens trädgård beskrev upplevelsen så här: i trädgården kändes det som att ha stigit in i en målning. Fjärilsträdgården väcker tanken på om målningen skulle kunna erbjuda en omvänd upplevelse: som att stiga in i en trädgård.

 

Retulainens trädgård och de växter som hon har valt är i första hand till för insekterna. Insektsdöden är ett stort problem som hon genom att måla och syssla med skönhet behandlar i sitt konstnärskap.

 

För Retulainen står måleriet och trädgårdsodlingen i kontinuerlig växelverkan med varandra. Hennes målningar skildrar inte växterna i trädgården: målningarna på utställningen utgör planerna för nästa års trädgård. Å andra sidan sker trädgårdsodlingen också med tanke på måleriet. Den största skillnaden är att växterna är svårare att styra än färgerna.

 

Retulainens målningar är uppbyggda i lager precis som en trädgård. Fjolårsväxternas förmultnade blad ger näring åt och skyddar jordmånen. I målningen lever svartkål och morötter bland blomstren. De olika skedena i måleriprocessen – grundning, övermålning, bortskrapning och tvättning av färgen, och så vidare – är jämförbart med plantering, omflyttning och rensande av växterna.

 

Trädgården är en miniatyrvärld, en bild av naturen, skapad av människan. Det är ingen slump att många konstnärer har odlat sin egen trädgård. Retulainen strävar efter att så lite som möjligt störa växternas naturliga liv i trädgården. Konstnärens förhållande till trädgården, dess växter, träd och insekter är enkelt: människan är bara här på besök.Anna Retulainen (f. 1969) bor och arbetar i Helsingfors och Berlin. Hennes målningar har visats i Finland och utomlands sedan 1990-talet, och hennes verk finns representerade i alla finländska konstsamlingar av betydelse. Retulainen har målat trädgårdar i över 15 år. Fjärilsträdgården är konstnärens sjunde separatutställning på Helsinki Contemporary.